כניסה

מכרז פומבי מספר 7/18 לאספקת שירותי ליסינג תפעולי

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המכרז, להשתתף במכרז לאספקת שירותי ליסינג תפעולי.

למסמכי המכרז לחץ כאן.

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז המצויים בדף זה).

1.1 המציע הינו תאגיד שהתאגד בישראל על פי דין.

1.2 צרוף ערבות אוטונומית, שהוצאה ע"י בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית, על שם המציע, בסכום שלא יפחת מ-35,000 ₪ (שלושים וחמישה אלף שקלים חדשים), בתוקף עד ליום 31.12.2018 לפחות, בנוסח שמפורסם במסמכי המכרז.

1.3 למציע רישיון תקף להחכרת רכב מאת המפקח על התעבורה, על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה- 1985.

1.4 המציע הינו הבעלים הרשום של 3,000 כלי רכב לפחות.

1.5 המציע הוא בעל חמישה (5) סניפי שירות, לכל הפחות, למתן שירותי השכרת רכבים, בפריסה ארצית, כאשר סניף אחד לפחות מתוך סניפים אלו ממוקם באילת וסניף נוסף ממוקם בטבריה או צפונית לה.

1.6 המציע הנו בעל ניסיון באספקת שירותי ליסינג תפעולי או שירותי השכרת רכב לחמישה (5) לקוחות לפחות, בהיקף של לפחות מאה (100) רכבים לכל לקוח, בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017.

1.7 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות:

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשלושים וששה (36) חודשים מיום חתימת הרשות על החוזה עם הזוכה במכרז ("ההתקשרות המקורית").

2.2 לרשות תעמוד האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופה של עד שלושים וששה (36) חודשים נוספים בהתאם לתנאים הקבועים במכרז.

3. הליך המכרז:

3.1 מסמכי המכרז מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

    1. החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 13.05.2018, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

    2. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 29.05.2018.

    3. את ההצעה  למכרז יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 12.06.2018  בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים