כניסה

מכרז פומבי מספר 6/14 לפיתוח מערכת לפיקוח על זירות סוחר לחשבונו העצמי ברשות ניירות ערך
הודעה מיום 19.4.15

ועדת מכרזים של רשות ניירות ערך מודיעה כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 6/14, פיתוח מערכת לפיקוח על זירות סוחר נדחה ליום רביעי 20/5/2015 בשעה 14:00.
הודעה מיום 31.3.15

ועדת המכרזים אישרה קובץ הבהרות מספר 4. קובץ ההבהרות ונוסח מעודכן של מסמכי המכרז יימסרו למציעים ששילמו/ישלמו עבור מסמכי המכרז וחתמו כנדרש על התחייבות לשמירת סודיות.

הודעה מיום 25.3.15:

ועדת המכרזים תפרסם את תשובותיה לשאלות ההבהרה ביום 31.3.15

 

הבהרות למכרז מיום 19.2.15

ועדת המכרזים של הרשות אישרה קובץ הבהרות מספר 3 למכרז.

לתמצית קובץ הבהרות מספר 3 מיום 19.2.15 המרכזת את השינוי בתנאי הסף למכרז לחץ כאן

קובץ הבהרות מספר 3 המלא, נוסח מעודכן של מסמכי המכרז בעקוב אחר שינויים ונוסח מעודכן של מסמכי המכרז נקי יימסרו למציעים ששילמו/ישלמו עבור מסמכי המכרז וחתמו כנדרש על התחייבות לשמירת סודיות.

שינוי מועדי המכרז:
המועד האחרון להגשת בקשות או שאלות הבהרה יידחה ליום 9.3.2015.
המועד האחרון לפרסום תשובותיה של ועדת המכרזים לשאלות ההבהרה יידחה ליום 24.3.2015. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יידחה ליום 6.5.2015 בשעה 14:00.

הודעה מיום 12.2.15:
ועדת המכרזים תפרסם את תשובותיה לשאלות ההבהרה במהלך השבוע הבא.
אין שינוי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
הודעה מיום 5.2.15:
המועד האחרון לפרסום תשובותיה של ועדת המכרזים לשאלות ההבהרה יידחה ליום 12.2.15.
אין שינוי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 
למודעה בערבית בדבר דחיית מועדים ושינוי תנאי סף לחץ כאן
 
לקובץ הבהרות מספר 2 מיום 8.1.15 - לחץ כאן
 
לקובץ הבהרות מספר 1 מיום 29.12.14 - לחץ כאן
 
 
המודעה בדבר פרסום המכרז מיום 24.11.14
 
למודעה בערבית לחץ כאן
 
המערכת תיתן פתרון כולל לצורך פיקוח על זירות סוחר, ניתוח נתוני מסחר בזירות סוחר, מתן יכולות תחקור, בקרה ואיתור חריגים, באופן גמיש וברמת משתמש הקצה עפ"י התפיסות המקובלות והעדכניות של מערכות Business Intelligence. המערכת צריכה לכלול את המרכיבים הבאים: סביבת משתמש; סביבת היישום; סביבת נתונים; סביבת ממשקים.
 
1תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1 המציע השלים לפחות פרויקט אחד במסגרתו סיפק ללקוח מערכת BI (Business Intelligence) העונה על המאפיינים המפורטים במסמכי המכרז.
 
1.2 היקף פעילותו הצפויה של המציע (בשונה מקבלני המשנה מטעמו) במסגרת הקמת המערכת הנו כמפורט במסמכי המכרז.
 
1.3 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז. לעיון בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז לחץ כאן.
 
2. ההתקשרות עם הזוכים במכרז
2.1 הרשות תתקשר עם המציע שיזכה במכרז בהסכם לפיתוח המערכת ולמתן אחריות למערכת (שירותי תחזוקה וכן ביצוע שינויים ושיפורים במערכת).
 
2.2 הספק יעניק לרשות חמש שנות אחריות על המערכת, החל ממועד מסירת המערכת לרשות. לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, כך שתקופת האחריות על המערכת תהיה עד עשר שנים בסה"כ.
 
3הליך המכרז
3.1 ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם ללא תשלום, כנגד חתימה על מסמכי סודיות, החל מיום שלישי 25/11/2014  ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, במשרדי הרשות בירושלים רח' כנפי נשרים, בתאום מראש בטלפון 02-6556446 או בתל אביב רח' מונטיפיורי, 35 כניסה כניסה ב' קומה 5 בימים א' עד ה' בין השעות 9:00-15:00 (ללא צורך בתיאום מראש).
 
3.2 ניתן לרכוש את מסמכי ה-RFP במועדים האמורים לעיל כנגד חתימה על מסמך סודיות, מילוי טופס פרטי התקשרות ומסירת שובר תשלום/שיק לפקודת רשות ניירות ערך של 1,000 ש"ח (התשלום לא יוחזר) המעיד על תשלום לחשבון הרשות בכל אחד מסניפי הבנקים. את מסמך הסודיות, טופס פרטי התקשרות ושוברי התשלום ניתן לקבל במשרדי הרשות, במועדים המפורטים לעיל.
 
      3.2.1 למסמך הצהרה על סודיות לחץ כאן.
 
      3.2.2 לטופס פרטי התקשרות לחץ כאן.
 
3.3 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 24/12/2014, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני yaelt@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.4 את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מיום 8/2/2015 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 
4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 
מסמכים שנשלחו לרוכשי המכרז
מסמכי המכרז במדיה במדיה אלקטרונית
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים