כניסה

מכרז פומבי מספר 3/16 להקמה ותחזוקה של מערכת ERP לחשבות, רכש ולוגיסטיקה ברשות ניירות ערך

הודעה מיום 9.6.16:

ועדת המכרזים אישרה קובץ הבהרות למכרז הכולל שינוי בתנאי הסף.

קובץ ההבהרות ונוסח מעודכן של מסמכי המכרז יימסרו למציעים ששילמו/ישלמו עבור מסמכי המכרז וחתמו כנדרש על התחייבות לשמירת סודיות.

הודעה בדבר דחיית מועדי המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום: 6.7.16.

ביתר תנאי המכרז אין כל שינוי.

המודעה בדבר פרסום המכרז מיום 14.4.16

למודעה בערבית לחץ כאן

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות להקמה של מערכת ERP לחשבות, רכש ולוגיסטיקה ברשות ניירות ערך ולמתן שירותי תחזוקה למערכת זו.

1. תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 למציע ניסיון קודם בהקמה של לפחות 3 מערכות ERP מהסוג המוצע במכרז, העונות על המאפיינים המפורטים במכרז.

1.2 המערכת המוצעת או גרסה קודמת שלה הותקנו בלפחות 10 ארגונים, כמפורט במכרז.

1.3 למציע, או לקבלן משנה מטעם המציע, ניסיון במתן תחזוקה למערכות ERP כמפורט במכרז.

1.4 המציע מעסיק לפחות 10 עובדים בתחום של הקמה, הטמעה או תחזוקה של ERP.

1.5 למציע מחזור כספי שנתי של עשרה מיליון ש"ח לפחות, לכל אחת מהשנים 2014-2012.

1.6 היקף הפעילות הישירה הצפויה של המציע (בשונה מקבלני המשנה מטעמו) במסגרת הקמת המערכת הנו כמפורט במסמכי המכרז.

1.7 תנאי סף הנוגעים למערכת המוצעת כמפורט במסמכי המכרז.

1.8 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז. לעיון בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז לחץ כאן.

2. ההתקשרות עם הזוכה במכרז

2.1 הרשות תתקשר עם המציע שיזכה במכרז בהסכם להקמה ולתחזוקה של מערכת ERP.

2.2 הספק יעניק לרשות שירותי תחזוקה עבור המערכת שהותקנה על ידו במשך חמש שנים, החל ממועד הקמת המערכת. לרשות תעמוד זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, כך שהתקופה למתן שירותי תחזוקה למערכת תהיה עד עשר שנים בסה"כ.

3. הליך המכרז

3.1 ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם ללא תשלום או לקבל את מסמכי המכרז לאחר תשלום דמי ההשתתפות במכרז, כנגד חתימה על מסמכי סודיות וטופס פרטי התקשרות, החל מיום 17/4/2016  ועד לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, העיון וקבלת המסמכים יתאפשרו בימים א' עד ה' בין השעות 8:30-14:30 (בימי חג הפסח 24-30/4/16 לא יתאפשר להגיע לעיין) במשרדי הרשות בירושלים, רח' כנפי נשרים, בתאום מראש בטלפון 02-6556446 או במשרדי הרשות בתל אביב, רח' מונטיפיורי, 35 כניסה ב' קומה 5, בתאום מראש בטלפון 03-7109811.

3.1.1 למסמך הצהרה על סודיות לחץ כאן.

3.1.2 לטופס פרטי התקשרות לחץ כאן.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 19/5/16 ניתן לפנות לרשות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני simr@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיה.

3.3 את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מיום 29/6/16 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים