כניסה

מכרז מספר 1/16 להקמת מאגר של חברות הפקת אירועים

הבהרות למכרז מיום 19.5.16

למסמך ההבהרות מיום 19.5.16 לחץ כאן

לטופס ההצעה, נספח א' למכרז בקובץ WORD לחץ כאן

המודעה בדבר פרסום המכרז מיום 11.4.16

למודעה בערבית לחץ כאן

למסמכי המכרז לחץ כאן

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים, העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות להיכלל במאגר ספקים שיעניקו לרשות שירותי הפקה וארגון של אירועים, כנסים ופעילויות גיבוש.

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 על המציע להיות במועד הגשת ההצעה תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.

1.2 על המציע להיות בעל הכנסות של לפחות שלושה מיליון (3,000,000) שקלים חדשים, בשנים 2014-2015 במצטבר, הנובעים מפעילותו בתחום הפקת אירועים.

1.3 במועד הגשת ההצעה מעסיק המציע לכל הפחות ארבעה (4) עובדים בתחום הפקת אירועים.

1.4 המציע הפיק לפחות שמונה (8) כנסים מקצועיים, בין השנים 2013 למועד הגשת ההצעה, לשלושה לקוחות שונים לפחות, לגביהם מתקיימים כל התנאים המפורטים במכרז.

1.5 המציע הפיק לפחות שתיים עשרה (12) פעילויות גיבוש ונופש לעובדים, בין השנים 2013 למועד הגשת ההצעה, לשלושה לקוחות שונים לפחות, לגביהם מתקיימים כל התנאים המפורטים במכרז.

1.6 תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 400 ₪.

1.7 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות היא לשלוש שנים.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרקי זמן נוספים, וזאת לתקופה מצטברת של עד חמש (5) שנים.

3. הליך המכרז

3.1  מסמכי המכרז מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 10.5.16, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 8.6.16 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.​

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות