כניסה

מס' 4/19 להקמת מאגר יועצים לאספקת חוות דעת מומחים לצורך ניהול הליכים משפטיים

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המכרז, להציע הצעות לשמש כיועצים שיספקו לרשות חוות דעת בתחום מומחיותם במסגרת הליכים משפטיים פליליים שמנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה).

הבהרות למכרז מיום 14.05.19

1. לקובץ הבהרות למכרז מיום 14.05.19- לחץ כאן.

2. למסמכי המכרז המעודכנים לאחר ההבהרות- בעקוב אחר שינויים- לחץ כאן.
3. למסמכי המכרז המעודכנים לאחר ההבהרות- בנוסח "נקי"- לחץ כאן.

 

למסמכי המכרז לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן .

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 המציע הינו עוסק מורשה (שאינו שותפות שאינה רשומה), או תאגיד שהתאגד בישראל על פי דין ואינו בעל חוב אגרה שנתית למרשם הרלוונטי ואינו בעל רישום כחברה מפרת חוק.

1.2 למציע, או למורשי החתימה שבו, לא ידוע על תפקידים ועניינים שעלולים להעמידם במצב של חשש לניגוד עניינים במסגרת מתן השירות מושא המכרז.

1.3 על המציע להציג יועץ מטעמו, העונה על כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז (ככל שהמציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד – היועץ המוצע יכול להיות המציע עצמו).

1.4 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

מציע רשאי להציג בהצעתו יותר מיועץ מוצע אחד. במקרה כזה, עמידתו של כל יועץ מוצע בתנאי הסף תיבחן באופן עצמאי, וכל יועץ מוצע יוערך וינוקד באופן עצמאי כמפורט במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות המקורית הינה לשנתיים.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מצטברת של חמש שנים בסך הכל.

3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז, כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 30.04.2019 רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני Michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 02.06.2018 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים