כניסה

רשות ניירות ערך - מכרז מספר 2/16 להשכרת ותחזוקת מכונות דפוס

הבהרות למכרז מיום 9.6.16

1. למסמך ההבהרות מיום 9.6.16 לחץ כאן

2. לנוסח מעודכן של המכרז בעקוב אחר שינויים לחץ כאן

3. לנוסח נקי של המכרז המעודכן לחץ כאן

הבהרות למכרז מיום 24.5.16:

1. סעיף 14 למכרז קובע כי כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על כל אחת ממכונות הדפוס המוצעות לעמוד בכל דרישות הסף הרלוונטיות המפורטות במפרט הטכני, נספח ד' למכרז.

בשונה מהקבוע בסעיף 2 לנספח ד' למכרז, על מכונות הדפוס המוצעות לכלול מזין דפים בעל קיבולת מינימלית  של 150 דפים.

2.  נוסח מעודכן של מסמכי המכרז, הכולל את השינוי האמור (ובאמצעותו יש להגיש את ההצעה למכרז) יפורסם בתום הליך ההבהרות הקבוע בקובץ הבהרות מיום 19.5.16.

3. ביתר תנאי ומועדי המכרז אין כל שינוי.

הבהרות למכרז מיום 19.5.16

1. למסמך ההבהרות מיום 19.5.16 לחץ כאן
2. לנוסח מעודכן של המכרז בעקוב אחר שינויים לחץ כאן

3. לנוסח נקי של המכרז המעודכן לחץ כאן

4. שינוי מועדי המכרז:

4.1  המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות נדחה ליום: 30.5.16.
4.2  המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהרה נדחה ליום: 9.6.16.
4.3  המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 21.6.16, בשעה 14:00.

המודעה בדבר פרסום המכרז מיום 13.4.2016

למודעה בערבית לחץ כאן

למסמכי המכרז לחץ כאן

רשות ניירות ערך - מכרז מספר 2/16 להשכרת ותחזוקת מכונות דפוס

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים, העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות להשכרת מכונות דפוס, בשיטת ליסינג, מתן שירות תחזוקה למכונות ואספקת ציוד נלווה להן.

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 על המציע להיות במועד הגשת ההצעה תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.

1.2 המציע הוא יצרן מכונות הדפוס המוצעות או מורשה לשיווק המכונות והציוד הנלווה, מטעם יצרן מכונות הדפוס המוצעות.

1.3 המציע מסוגל לתת, בעצמו, שירות תחזוקה למכונות הדפוס המוצעות.

1.4 המציע הוא בעל ארבע שנות ניסיון בהשכרת מכונות דפוס, אספקת ציוד נלווה ומתן שירות תחזוקה שוטף למכונות אלו.

1.5 המציע העניק שירותי השכרת מכונות דפוס ללפחות עשרה לקוחות, לגביהם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1.5.1 המציע העניק שירות לכל אחד מהלקוחות בתקופה רצופה של 12 חודשים לפחות, בין שנת 2013 למועד הגשת ההצעה.

1.5.2 כל אחד מהלקוחות שכר מהמציע לפחות מכונת דפוס אחת (שחור-לבן או צבעונית), לרבות מתן שירותי תחזוקה לה על ידי המציע.

1.5.3 המציע השכיר ללקוח אחד לפחות את אחד הדגמים המוצעים על ידו במכרז.

1.6 על המציע להציע שתי מכונות דפוס: אחת שחור-לבן ואחת צבעונית, העומדות, כל אחת, בכל דרישות הסף המפורטות במפרט הטכני, נספח ד' למכרז.

1.7 תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 400 ₪.

1.8 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות היא לארבע שנים.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרקי זמן נוספים, וזאת לתקופה מצטברת של עד שש שנים.

3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 10.5.16, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 8.6.16 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים