כניסה

מכרז פומבי מספר 8/16 למתן שירותי מיון ואבחון מועמדים לעבודה

הבהרות למכרז מיום 24.01.17

למסמך הבהרות מיום 24.01.17 לחץ כאן

לנוסח מעודכן של מסמכי המכרז בעקוב אחר שינויים לחץ כאן

לנוסח מעודכן ונקי של מסמכי המכרז לחץ כאן

המודעה בדבר פרסום המכרז מיום 25.12.16

למודעה בערבית לחץ כאן

למסמכי המכרז לחץ כאן.

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי השמה וכוח אדם עבור הרשות.

המכרז הינו דו שלבי- תחילה תבחן עמידת המציעים בתנאי הסף ובניקוד האיכות, לאחר מכן תפתחנה הצעות המחיר. המציעים יבחרו על בסיס ציון משוקלל של איכות ומחיר כמפורט במסמכי המכרז.

1תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 המציע התאגד בישראל על פי דין.

1.2 המציע מעסיק לפחות 8 (שמונה) עובדים מקצועיים, כהגדרת המונח במסמכי המכרז.

1.3 למציע מחזור כספי של שמונה מאות אלף (800,000) שקלים חדשים, לא כולל מע"מ, לפחות, במהלך השנים 2014 ו-2015 [במצטבר], הנובע מפעילות בתחום אספקה של שירותי מיון ואבחון של מועמדים לעבודה.

1.4  המציע מפעיל סניף אחד לפחות, הממוקם במרחק של עד 30 ק"מ מאחד ממשרדי הרשות (בירושלים - רחוב כנפי נשרים 22,  בתל אביב - רחוב מונטיפיורי 35) אשר ניתן לערוך בו לפחות עשרים וחמישה (25) אבחונים ממוחשבים ביום.

1.5 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנה.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מקסימאלית של חמש שנים.

3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 17.01.17, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 24.01.17.

3.4 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום  14.02.17 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים