כניסה

מכרז להקמת מאגר של ספקי שירותי תרגום בכתב (מכרז מס. 04/10)
  מכרז להקמת מאגר של ספקי שירותי תרגום בכתב
 
 (מכרז מס. 04/10)
 
לנוסח ההודעה בערבית: לחץ כאן
 
בנוסח הבהרות מס' 2 נפלה טעות בהבהרה כללית לגבי מסלול 1- מתרגמים עצמאיים, שנושאה "הערכה לגבי חלוקת העבודה נושא המכרז".

הנוסח המתוקן הוא: "יובהר, כי עיקר העבודה נושא המכרז הינה שירותי תרגום בכתב, להבדיל משירותי עריכה לשונית גרידא.  עוד יובהר, כי הרשות מעריכה שעיקר שירותי התרגום עניינם בתרגום מסמכים מעברית לאנגלית, להבדיל מתרגום מסמכים מאנגלית לעברית.  יודגש, כי מדובר בהערכה בלבד שאין בה כדי להטיל על הרשות חבות מסוג כלשהו."
 

 

  • - מסמך הבהרות מס' 3 לסעיפי המכרז (מיום ה-08 ביוני 2010): לחץ כאן
  • - מסמך הבהרות מס' 2 לסעיפי המכרז (מיום ה-01 ביוני 2010): לחץ כאן
  • - מסמך הבהרות מס' 1 לסעיפי המכרז: לחץ כאן

 

1.  רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") מעוניינת להקים מאגר של ספקי שירותי תרגום בכתב. השירות הנדרש ממי שיזכה במכרז הינו שירותי תרגום בכתב של מסמכים שונים בנושאי כלכלה, כספים, שוק ההון, חשבונאות, משפט ועוד.

2.  מאגר ספקי התרגום יורכב משתי רשימות נפרדות, כאשר רשימה אחת תכלול 6 מתרגמים עצמאיים, ורשימה שנייה תכלול 2 תאגידים. תאגידים ועצמאיים המעוניינים להיכלל במאגר הספקים כאמור, מוזמנים להגיש את הצעתם במסגרת המכרז. 

3.  הזמנת השירות מהספק, תהיה על פי החלטתה הבלעדית של הרשות ועל פי שיקול דעתה המקצועי. יודגש, אין בזכייה במכרז ו/או בחתימה על החוזה משום התחייבות של הרשות להפנות לספק הזמנות לשירותי תרגום בהיקף כלשהו.

4.  משך תקופת ההתקשרות עם הזוכים במכרז תהיה לשנתיים, כאשר לרשות זכות ברירה להאריך את ההתקשרות לפרק זמן נוסף של שנה בכל פעם, וזאת עד לתקופה מצטברת של עד 5 שנים בסך הכל. 

5.   רשאים להשתתף במכרז גופים העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז. 

6.  דמי ההשתתפות במכרז הינם 300 ₪ למתרגמים עצמאיים ו-500 ₪ לתאגידים.

7.  ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז, ללא תשלום,  בקישור המצ"ב: מסמכי המכרז.

8. השגות או בקשות להבהרה ניתן להעביר לרשות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני: michrazim@isa.gov.il  או בפקס 02-6597402, למר נועם כץ עד לתאריך 26/05/2010.

9.   המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה והינו יום ראשון, 20/06/2010 בשעה 14:00. 

10. בכל מקרה של סתירה בין תוכן המודעה לבין הקבוע במסמכי המכרז יגברו האחרונים.

 

 

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים