כניסה

מכרז מס' 17/11 למתן שירותי אבחון ומיון מועמדים לעבודה
רשות ניירות ערך - מכרז מס' 17/11 למתן שירותי אבחון ומיון מועמדים לעבודה
 

לנוסח ההודעה בערבית: לחץ כאן

 
הבהרות למכרז מיום ה- 08.12.2011 : הבהרות מכרז 17/11.
 
מסמכי המכרז לאחר הבהרות מיום ה- 8/12/2011: מסמכי מכרז 17/11 לאחר הבהרות.
 
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי אבחון ומיון מועמדים לעבודה.
 
 
1.  תנאי הסף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1 המציע התאגד בישראל על פי דין.
 
1.2  המציע מעסיק לפחות 25 עובדים מקצועיים, כהגדרת המונח במסמכי המכרז.
 
1.3 למציע מחזור כספי של לפחות 1,000,000 שקלים חדשים, בכל אחת מהשנים 2009 ו-2010, הנובע מפעילותו בתחום אספקה של שירותי מיון ואבחון של מועמדים לעבודה.
 
1.4 המציע מפעיל מכון המוכר על ידי משרד הבריאות כ"מוסד מוכר" לצורך התמחות בפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית.
 
1.5 המציע מפעיל סניף באזור גוש דן או ירושלים, אשר ניתן לערוך בו לפחות חמישים (50) אבחונים ממוחשבים ביום.
 
1.6  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2.  ההתקשרות עם הזוכה במכרז
 
2.1  הרשות תתקשר עם הזוכה במכרז בהסכם למתן שירותי אבחון ומיון מועמדים לעבודה. יודגש, כי אין בזכייה במכרז כדי להקנות לספק זכות להעניק שירותים בהיקף כלשהו או בכלל מהרשות.
 
2.2 תקופת ההתקשרות הינה לשנה. לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מקסימאלית של חמש שנים.
 
3.  הליך המכרז
 
3.1  מסמכי המכרז מפורסמים בקישור המצ"ב : מכרז מס' 17/11, כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.
 
3.2  החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 1.12.2011, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, למר נועם כץ, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 22.12.2011 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 
4.  בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים