כניסה

מכרז מס' 6/11 למתן שירותי נסיעות לחו"ל
רשות ניירות ערך - מכרז מס' 6/11 למתן שירותי נסיעות לחו"ל
 
לנוסח ההודעה בערבית: לחץ כאן
 
הבהרה מיום ה- 18.7.2011 : בסוף סעיף 14.1.1 לחוזה, נספח ב' למכרז יבוא: "או שותפות רשומה שחלקו של הספק בה הוא 50% לפחות".
 

הבהרות למכרז: לחץ כאן

מסמכי מכרז לאחר הבהרות: לחץ כאן
 

מסמכי מכרז לאחר הבהרות בגרסת שינויים: לחץ כאן

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי נסיעות לרשות.
 
1.  תנאי הסף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1  המציע חבר בהתאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל.
 
1.2  המציע חבר ב- IATA (International Air Transport Association).
 
1.3  למציע מחזור כספי של לפחות מאה מיליון שקלים חדשים בכל אחת מהשנים 2008-2010, הנובעים מפעילותו בתחום אספקת השירותים הנדרשים במכרז.
 
1.4 המציע סיפק לשלושה לקוחות לפחות שירותי נסיעות בהיקף של לפחות מאתיים אלף דולר ארה"ב בשנה במהלך כל אחת משלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה.
 
1.5  המציע מפעיל מרכז שירות טלפוני הפועל עשרים וארבע שעות ביממה, כל ימות השנה.
 
1.6  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2.  ההתקשרות עם הזוכים במכרז
 
2.1  תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים. לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מקסימאלית של חמש שנים.
 
2.2  הזוכה במכרז יספק לרשות שירותי נסיעות, כמפורט בחוזה המצורף למכרז.
 
3.  הליך המכרז
 
3.1  מסמכי המכרז מפורסמים בקישור הבא: מכרז למתן שירותי נסיעות לחו"ל6/11. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.
 
3.2  החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 7.7.11, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, למר נועם כ"ץ, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 24.7.11 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים