כניסה

מכרז מס' 3/11 למתן שירותי ביקורת פנים
  רשות ניירות ערך
 
מכרז מס' 3/11 למתן שירותי ביקורת פנים
 
לנוסח ההודעה בערבית: לחץ כאן
 
 • - הבהרות 2 למכרז: קובץ 2 23/05/2011
 • - הבהרות למכרז: קובץ הבהרות 15/05/2011
 • - מסמכי המכרז מעודכנים לאחר הבהרות 15/05/2011: מכרז מעודכן

  רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי ביקורת פנים לרשות. 

  1.  תנאי הסף להשתתפות במכרז

  להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

  1.1 המציע הינו משרד רואי חשבון.

  1.2  המציע מעסיק לפחות שלושה רואי חשבון בעלי ניסיון של שלוש שנים בראיית חשבון.

  1.3  המבקר המוצע על-ידי המציע לצורך מתן השירותים עונה על התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

  1.4  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

  2. ההתקשרות עם הזוכים במכרז

  2.1  תקופת ההתקשרות הינה לחמש שנים מיום חתימת החוזה. לרשות עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לפרק זמן נוסף של עד חמש שנים.

  2.2  הזוכה במכרז יספק לרשות שירותי ביקורת פנים, כמפורט בחוזה המצורף למכרז.

  3.  הליך המכרז

  3.1  מסמכי המכרז מצורפים בקישור הבא: "מכרז מס' 3/11  - למתן שירותי ביקורת פנים", כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

  3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 10.5.2011 רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il  , למר נועם כץ, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

  3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 25.5.2011 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים