כניסה

מכרז מס' 2/11 למתן שירותים משפטיים בתחום דיני העבודה
רשות ניירות ערך
 
מכרז מס' 2/11 למתן שירותים משפטיים בתחום דיני העבודה
 
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותים משפטיים בתחום דיני העבודה לרשות.
 
1.  תנאי הסף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1  המציע הינו עורך דין, חברת עורכי דין או שותפות רשומה של עורכי דין.
 
1.2  המציע מעסיק לפחות חמישה עורכי דין בעלי ניסיון של שנתיים (לא כולל התמחות) בעריכת דין בתחום דיני העבודה.
 
1.3  למציע משרד קבע באזור גוש דן או באזור ירושלים רבתי.
 
1.4 הצוות המוצע על-ידי המציע לצורך מתן השירותים מורכב מראש צוות וחבר, העונים על התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 
1.5  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2.  ההתקשרות עם הזוכים במכרז
 
2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנה אחת (1) מיום חתימת החוזה ("ההתקשרות המקורית"). לרשות עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לפרק זמן נוסף של עד שנה בכל פעם, וזאת עד לתקופה מצטברת של חמש (5) שנים בסך הכל (כולל ההתקשרות המקורית).
 
2.2  הזוכה במכרז יספק לרשות שירותים משפטיים ושירותי עריכת דין בתחום דיני העבודה, לרבות ייעוץ משפטי שוטף, כתיבת חוות דעת, ייצוג בפני בית הדין לעבודה, כתיבת נהלים בתחום יחסי העבודה ועריכת הסכמי עבודה.
 
3. הליך המכרז
 
3.1 מסמכי המכרז מצורפים בקישור הבא:  "מכרז מס' 02/11 למתן שירותים משפטיים בתחום דיני העבודה"  כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.
 
3.2  החל מיום הפצת המכרז ועד ליום 4.5.2011 רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il  , לעו"ד עזר צפריר, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 25.5.2011 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 
4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים