כניסה

מכרז מס' 18/11 לאספקת שירותי השכרת רכב בשיטת "ליסינג תפעולי"
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי השכרת רכב בשיטת "ליסינג תפעולי" לרשות, של סוגים שונים של כלי רכב כמפורט במכרז.

לנוסח ההודעה בערבית: לחץ כאן
 
1. מצ"ב הבהרות למכרז מיום ה- 03.01.2012: הבהרות למכרז 18/11. 

2. מצ"ב נוסח המכרז לאחר הבהרות עם עקוב אחר שינויים- 03.01.2012: מכרז 18/11 לאחר הבהרות עם עקוב אחר שינויים. 

3. מצ"ב נוסח נקי של המכרז לאחר שינויים - 03.01.2012: מכרז 18/11 לאחר הבהרות.

 

1. תנאי סף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1  המציע הוא חברה שהתאגדה בישראל על פי דין.

1.2 המציע הוא בעל רישיון להשכרת רכב והוא מעסיק קצין בטיחות.

1.3 המציע הוא בעלים של 2,500 כלי רכב.

1.4  תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 400 ₪.

1.5 הגשת ערבות מכרז על סך 20,000 ₪.

1.6  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2.  ההתקשרות עם הזוכה במכרז

2.1  הרשות תתקשר עם חברת ליסינג אחת שתזכה במכרז בהסכם לאספקת שירותי ליסינג תפעולי. הזוכה  יספק את השירותים בהתאם להזמנות הרשות כפי שיהיו מעת לעת.

2.2  ההתקשרות היא לשלוש שנים. לרשות תעמוד אופציה להאריך תקופה זו עד לחמש שנים.

3. הליך המכרז

3.1   מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות . מידע והודעות בנושא המכרז יפורסמו גם הם באתר זה.

3.2  החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 26/12/2011, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני: michrazim@isa.gov.il למר נועם כ"ץ, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 18/01/2012 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

3.4 הצעת המחיר תיפתח רק לאחר בדיקת עמידה בתנאי סף ומתן ניקוד איכות להצעה.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים