כניסה

מכרז מס' 14/11 למתן שירותי תחזוקה חשבונאית של מערכת ERP ושירותי עריכת דוחות כספיים לפי תקני IFRS
רשות ניירות ערך - מכרז מס' 14/11 למתן שירותי תחזוקה חשבונאית של מערכת ERP ושירותי עריכת דוחות כספיים לפי תקני IFRS
 

לנוסח ההודעה בערבית: לחץ כאן

הבהרות למכרז:

1. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום ה- 11.10.2011 בשעה 14.00.
 
2. מצ"ב ההבהרות למכרז : הבהרות למכרז 14/11.
 
3. מצ"ב הבהרה נוספת מיום ה- 27/09/2011 - הבהרה מס' 2.
 
3.מצ"ב נוסח המכרז לאחר הבהרות עם עקוב אחר שינויים- 15.09.2011: נוסח המכרז 14/11 עקוב לאחר שינויים.
 
4. מצ"ב נוסח נקי של המכרז לאחר שינויים - 15.09.2011 : נוסח המכרז 14/11 נקי לאחר שינויים.
 
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי תחזוקה חשבונאית של מערכת ERP ושירותי עריכת דוחות כספיים לפי תקני IFRS.
 
1.  תנאי הסף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1  המציע  הוא עוסק מורשה או תאגיד שהתאגד בישראל על פי דין.
 
1.2  המציע, יועץ ה-ERP המוצע ועורך הדוחות המוצע עומדים בהוראות ניגוד העניינים המפורטות במסמכי המכרז.
 
1.3  יועץ ה-ERP המוצע מטעם המציע הנו עובד של המציע שהוא רואה חשבון ובעל ניסיון במתן שירותי תחזוקה של מערכות ERP וליווי של הקמה והטמעה של מערכות ERP כמפורט במסמכי המכרז.
 
1.4  עורך הדוחות המוצע מטעם המציע הנו רואה חשבון, בעל ניסיון בביצוע ביקורת דוחות כספיים או בהכנה או עריכה של דוחות כספיים כמפורט במסמכי המכרז וכן בעל ידע בתקני ה-IFRS או בעל ניסיון ביישום תקני ה- IFRS או בביצוע ביקורת של דוחות הערוכים לפי תקנים אלה.
 
1.5  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2.  ההתקשרות עם הזוכים במכרז
 
2.1   הרשות תתקשר עם הזוכה במכרז בהסכם, במסגרתו יעניק הספק באמצעות יועץ ה-ERP המוצע ועורך הדוחות המוצע את השירותים מושא המכרז.
 
2.2  תקופת ההתקשרות הינה לשנה. לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מקסימאלית של חמש שנים.
 
3. הליך המכרז
 
3.1 מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט בקשיור המצ"ב - מסמכי מכרז מס' 14/11  כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.
 
3.2  החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 15.09.2011 רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני mosheb@isa.gov.il, למר משה בן דוד, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 11.10.2011 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 
4.  בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים