כניסה

מכרז מס' 13/11 לביצוע עבודות שיפוץ
בכוונת רשות ניירות ערך ("הרשות") להתקשר עם קבלן העוסק בתחום השיפוץ, לצורך שיפוץ משרדיה בירושלים ובת"א, במהלך חמש השנים הקרובות. התמורה עבור עבודות השיפוץ תהיה על בסיס מחירון "המאגר המשולב" בהוצאת חברת רמדור, פחות הנחה שייתן הקבלן הזוכה.
 
קבלנים העונים לתנאי הסף במכרז והמעוניינים להתמודד במכרז מוזמנים להציע את הצעותיהם בהתאם לאמור להלן ולקבוע במסמכי המכרז.
 
נספח ז' - טופס הרשמה למכרז יש לשלוח לפקס 02-6597413 או לדוא"ל michrazim@isa.gov.il.
 
לנוסח ההודעה בערבית: לחץ כאן
 
תמצית תנאי הסף לצורך ההתמודדות במכרז הם:
 
*    סיווג קבלני ג-2 לפחות בענף 100;
 
*    מיקום משרדי הקבלן בטווח שאינו עולה על 50 ק"מ ממשרדי הרשות בירושלים או
     בת"א;
 
*   נסיון בביצוע שיפוצים מורכבים, כהגדרתם במכרז;
 
*   מחזור כספי של 5 מיליון ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2008 – 2010, הנובע מעבודות
     שיפוץ;
 
*   העסקה של מנהל עבודה מוסמך כעובד של המציע;
 
*   הגשת ערבות אוטונומית בסכום של 50,000 ש"ח, שתהיה בתוקף עד למועד הנקוב
    במכרז.
 
אמות המידה להכרעה במכרז תהינה:
 
*    קיומו של תקן ISO תקף (5%);
 
*    מידת שביעות הרצון מביצועיו של הקבלן בעבר (40%);
 
*    התרשמות בשטח מאיכות עבודתו של הקבלן (15%);
 
*    הנחה כוללת על מחירון "המאגר המשולב" בהוצאת חברת רמדור. ההנחה המותרת לא תעלה על 20% (40%).
 
ניתן לעיין במסמכים המלאים באתר האינטרנט של הרשות בקישור המצ"ב:  מסמכי מכרז 13/11, נספח א' - חוזה.
 
את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מיום 06/11/2011 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי הרשות, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בקומת הקרקע.
 
כל האמור לעיל הינו בתמצית ובאופן כללי בלבד. הדרישות והנוסח המחייבים הם אך ורק אלה המפורטים במסמכי המכרז עצמו ובחוזה המצורף לו, הניתנים להורדה באינטרנט.


 
תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים