כניסה

מכרז מס' 10/11 לאספקת שירותי ארגון והפקת אירועים
רשות ניירות ערך - מכרז מס' 10/11 לאספקת שירותי ארגון והפקת אירועים
 
לנוסח ההודעה בערבית: לחץ כאן
 
הבהרות למכרז:
 
1. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום ה- 31.8.2011 בשעה 14.00.
 

2. המעוניין בטפסי המכרז בגרסת WORD יפנה בבקשה לדוא"ל michrazim@isa.gov.il.

3. מצ"ב ההבהרות למכרז : הבהרות למכרז 10/11.

4. מצ"ב נוסח המכרז לאחר הבהרות עם עקוב אחר שינויים- 22.08.2011: נוסח המכרז 10/11 עקוב אחר שינויים.

5. מצ"ב נוסח נקי של המכרז לאחר שינויים - 22.08.2011 - מכרז 10/11 נקי לאחר שינויים.

 
 
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי ארגון והפקת אירועים לרשות. המכרז יתנהל בשני מסלולים נפרדים – הפקת כנסים והפקת פעילויות גיבוש ונופש.
 
1תנאי הסף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1   המציע התאגד בישראל על פי דין.
 
1.2   למציע משרד קבע בגוש דן או באזור ירושלים רבתי, המשמש אותו באופן מלא לצורך הפקת אירועים.
 
1.3  בתחום הפקת הכנסים:
 
1.3.1 למציע מחזור כספי של לפחות 3,000,000 ש"ח בכל אחת מהשנים
 2008-2010, הנובעים מפעילותו בתחום הפקת כנסים.
 
1.3.2 המציע הפיק לפחות עשרה (10) כנסים מקצועיים, בין שנת 2008 למועד הגשת ההצעה,לשלושה לקוחות שונים, ובכל אחד מהכנסים שהופקו מתקיימים התנאים המפורטים במכרז.
 
1.4   בתחום הפקת פעילויות גיבוש ונופש:
 
1.4.1 למציע מחזור כספי של לפחות 2,000,000 ש"ח בכל אחת מהשנים 2008-2010, הנובעים מפעילותו בתחום הפקת פעילויות גיבוש ונופש.
 
1.4.2  המציע הפיק לפחות עשרים (20) פעילויות גיבוש ונופש לעובדים, בין שנת 2008 למועד  הגשת ההצעה,לשלושה לקוחות שונים לפחות, ובכל אחת מהפעילויות שהופקו מתקיימים התנאים המפורטים במכרז.
 
1.5  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2.  ההתקשרות עם הזוכים במכרז
 
2.1  הרשות תתקשר עם חמישה מפיקים בכל תחום, בהסכם מסגרת לאספקת שירותי הפקה בתחום הרלוונטי. יודגש, כי אין בזכייה במכרז כדי להקנות לספק זכות להעניק שירותים בהיקף כלשהו או בכלל מהרשות.
 
2.2   תקופת ההתקשרות הינה לשלוש שנים. לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מקסימאלית של חמש שנים.
 
3.  הליך המכרז
 
3.1  מסמכי המכרז מפורסמים באתר הרשות בקישור המצ"ב. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה. 
 
3.2  החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 15/08/2011, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני: michrazim@isa.gov.il, למר נועם כץ, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות לכל המאוחר עד ליום 31/08/2011 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4.  בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים