כניסה

מכרז מס' 09/11 להקמת מאגר ספקים לאספקת שירותי שמאות מקרקעין עבור מחלקת תאגידים
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי שמאות מקרקעין בארץ ובחו"ל:
 
לנוסח ההודעה בערבית: לחץ כאן

1. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום ה- 26.10.2011 בשעה 14.00.

2. מצ"ב ההבהרות למכרז : הבהרות למכרז 09/11.

3. מצ"ב נוסח המכרז לאחר הבהרות עם עקוב אחר שינויים- 27.09.2011: נוסח המכרז עם עקוב אחר שינויים.

4. מצ"ב נוסח נקי של המכרז לאחר שינויים - 27.09.2011 - נוסח מכרז 09/11 נקי לאחר שינויים.
 

 1.  תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1  המציע הנו עוסק מורשה (שאינו שותפות שאינה רשומה) או תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי דין.
 
1.2 המציע עומד בהוראות ניגוד העניינים המפורטות במסמכי המכרז.
 
1.3  ראש הצוות מטעם המציע הנו בעל ניסיון של חמש שנים בשמאות מקרקעין, כמפורט במסמכי המכרז.
 
1.4 ראש הצוות מטעם המציע ביצע, בין שנת 2009 למועד הגשת ההצעה לפחות חמש (5) הערכות שווי של נכסים בישראל, באירופה או בצפון אמריקה, כמפורט במסמכי המכרז.
 
1.5  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2. ההתקשרות עם הזוכים במכרז
 
2.1 הרשות תתקשר עם חמשת המציעים שיזכו במכרז בהסכם לאספקת שירותי שמאות מקרקעין. יודגש, כי אין בזכייה במכרז כדי להקנות לספק זכות להעניק שירותים בהיקף כלשהו או בכלל מהרשות.
 
2.2  תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים. לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מקסימאלית של חמש שנים.
 
3.  הליך המכרז
 
3.1  מסמכי המכרז מפורסמים בקישור המצ"ב: מכרז 09/11 - שמאות מקרקעין, כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.
 
3.2   החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 22.9.2011, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, למר גיל שדה, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 26.10.2011 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 
4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים