כניסה

מכרז מס' 03/12 לאספקת ריהוט משרדי למשרדי הרשות
רשות ניירות ערך - מכרז מס' 03/12  לאספקת ריהוט משרדי למשרדי הרשות
 
לנוסח ההודעה בערבית: לחץ כאן.
 
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות לאספקת ריהוט משרדי למשרדי הרשות, כמפורט במכרז.

מצ"ב הבהרות למכרז מיום ה- 01.03.2012: הבהרות למכרז 03/12

- המעוניינים בקובץ WORD של טופס ההצעה למכרז יכולים לפנות לדוא"ל  :  michrazim@isa.gov.il וטפסי המכרז יישלחו אליהם.
 
 
1. תנאי סף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1  המציע הוא חברה שהתאגדה בישראל על פי דין.
 
1.2  הגשת ערבות מכרז על סך 15,000 ₪.
 
1.3  תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 400 ₪.
 
1.4  למציע ניסיון של אספקת ריהוט משרדי ל-3 לקוחות, כאשר בעבור כל לקוח סופק ריהוט בהיקף של לפחות 300,000 ₪ כולל מע"מ במהלך תקופה רצופה בת עד  12 חודשים, במהלך השנים 2009 ואילך.
 
1.5  דגמי הריהוט המוצעים על ידי המציע עומדים בדרישות ובמאפיינים הקבועים במפרט הטכני, המצורף למכרז.
 
1.6  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2. ההתקשרות עם הזוכה במכרז
 
2.1  הרשות תתקשר עם ספק אחד של ריהוט משרדי שיזכה במכרז בהסכם לאספקת ריהוט משרדי למשרדי הרשות. הזוכה  יספק ויתקין את הריהוט בהתאם להזמנות הרשות כפי שיהיו מעת לעת.
 
2.2  ההתקשרות היא לחמש שנים.
 
3. הליך המכרז
 
3.1  מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות בקישור המצ"ב: מסמכי מכרז 3/12, כל המידע וההודעות בנושא המכרז יפורסמו גם הם באתר זה.
 
3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 26/2/2012, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, למר יאיר לוי, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 11/03/2012 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 
3.4 הצעת המחיר תיפתח רק לאחר בדיקת עמידה בתנאי הסף ומתן ניקוד איכות להצעה.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים