כניסה

מכרז פומבי מספר 5/14 למתן שירותי ייעוץ פנסיוני
הבהרות למכרז מיום 9.9.14
 
למסמך ההבהרות מיום 9.9.14 לחץ כאן
 

המודעה בדבר פרסום המכרז מיום  20.08.2014

לנוסח המודעה בערבית לחץ כאן

למסמכי המכרז לחץ כאן

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת תאגידים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לרשות.

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 על המציע להיות במועד הגשת ההצעה תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.

1.2 למציע רישיון תקף כיועץ פנסיוני תאגיד בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005.

1.3 המציע וחברי הצוות המוצעים מטעמו אינם נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים המונע מהם לשמש כיועץ פנסיוני של הרשות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציע, מורשי החתימה מטעמו, בעל שליטה בו, שותף בו וכל בעל תפקיד בו (לפי העניין), אינם גורם מפוקח.

1.4 המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעה, לפחות שלושה (3) עובדים שהם יועצים פנסיונים.

1.5  על המציע להציג שני יועצים פנסיונים בעלי מספר שנות ניסיון כמפורט להלן:

אחד מהיועצים הוא בעל שמונה (8) שנות ניסיון לפחות כיועץ פנסיוני ואחד מהיועצים הוא בעל חמש (5) שנות ניסיון לפחות כיועץ פנסיוני.

1.6  המציע נתן שירותי ייעוץ פנסיוני לשלושה (3) גופים לפחות כאשר מתקיימים כל התנאים שלהלן: 

           1.6.1 עבור כל אחד מהגופים הוא שימש כיועץ פנסיוני במשך שנה אחת  חחחחחחחחח          ח           לפחות, בין שנת 2008 למועד הגשת ההצעה;

           1.6.2 כל אחד מהגופים מעסיק לפחות מאה עשרים וחמישה (125) עובדים;

           1.6.3 לפחות אחד מהגופים הוא גוף ציבורי;

           1.6.4 לפחות עבור אחד הגופים המציע ערך הליך תחרותי לבחירת מנהל חחחחחחחח    הסדרים פנסיונים ו/או לקבלת תנאים מועדפים מיצרנים פנסיונים.

1.7 תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 300 ₪.

1.8 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות היא לשנה.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרקי זמן נוספים, וזאת לתקופה מצטברת של עד חמש (5) שנים.

3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.isa.gov.il, תחת הכותר "מכרזים ודרושים". כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 7.9.2014, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 1.10.2014 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות