כניסה

הזמנה להגשת הצעות (RFP) במסגרת מכרז: ליישום, הטמעה ותחזוקה של מנגנון חיפוש

 

קובץ הבהרות #1: לחץ כאן
קובץ הבהרות #2: לחץ כאן
קובץ הבהרות #3: לחץ כאן
קובץ הבהרות #4: לחץ כאן
קובץ הבהרות #5: לחץ כאן
קובץ הבהרות #6: לחץ כאן
קובץ הבהרות #7: לחץ כאן
קובץ הבהרות #8: לחץ כאן

מועדי המכרז:
 
מועד אחרון להגשת הצעות הינו: 13/4/2011 ,בשעה 12:00
מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז הינו: 24/2/2011
מועד אחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות בעניין המכרז הינו: 6/3/2011
 
המועדים האמורים הינם מועדים אחרונים לרכישת מסמכי המכרז, לקבלת שאלות ולהגשת ההצעות במשרדי הרשות. לא תינתן הארכה מיוחדת למציע כלשהו בהגשת המסמכים, ללא קשר למועד בו רכש את מסמכי המכרז או להבהרות הנדרשות מהרשות לעניין המכרז. כן לא תינתן הארכה במועדים לרכישת מסמכי המכרז או בקשת הבהרות.
 
האחריות להגשת הצעה מלאה ומפורטת בהתייחס לכלל סעיפי המכרז הינה על המציע בלבד.
 
תקופת ההתקשרות:
 
תקופת ההתקשרות תהא חמש שנים לאחר סיום תקופת ההקמה עם אפשרות להארכת ההתקשרות בשלוש שנים נוספות.
 
תנאים מוקדמים להשתתפות:
 
א. הרשות תבחן רק הצעות של מציע שרכש את מסמכי ה - RFP.
ב. הרשות תבחן רק הצעות של מציע שימציא ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך 50,000 ש"ח.
ג. הרשות תבחן רק הצעות של מציע שהמחזור הכספי השנתי לשנת 2009 מפעילותו בארץ הינה לפחות 5,000,000 ₪.
ד. הרשות תבחן רק הצעות של מציע בעל יכולת מוכחת בניהול פרויקטים דומים מבחינת היקף, מורכבות, טכנולוגיה, סביבת פיתוח ושירותי הטמעה.
 
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של חלק מהתנאים המקדימים. הנוסח המחייב, וכן מלוא התנאים הנוספים, מובאים במסמכי ה - RFP עצמם.
 
ניתן לעיין במסמכי ה – RFP במלואם ללא תשלום, כנגד חתימה על מסמכי סודיות, במשרדי הרשות בירושלים רח' כנפי נשרים 22 (קומה 1) או בתל אביב רח' מונטיפיורי 35 (קומה 5), בימים א' עד ה', החל מיום 6/2/2011 ועד יום 24/2/2011 בין השעות 08:30-14:30.
 
ניתן לרכוש את מסמכי ה-RFP במועדים האמורים לעיל כנגד חתימה על מסמך סודיות מילוי טופס פרטי התקשרות ומסירת תדפיס של אישור תשלום ע"ס 1,000 ש"ח (התשלום לא יוחזר) המעיד על תשלום לרשות. את מסמך הסודיות וטופס פרטי התקשרות ושוברי התשלום ניתן לקבל במשרדי הרשות, בתאריכים ובשעות הנ"ל. כמו כן ניתן להוריד את מסמכי הסודיות וטופס פרטי התקשרות מאתר האינטרנט של הרשות בכתובת www.isa.gov.il.
 
הצעות ניתן להגיש בתיבת ההצעות במשרדי הרשות בירושלים בלבד, כמצוין ב - RFP. הצעות שיוגשו בתל אביב יפסלו!
 
הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים