כניסה

הזמנה להגשת הצעות (RFP) במסגרת מכרז לתפעול ותחזוקה של מערכת מגנא (מערכת גילוי נאות אלקטרונית), מערכת Red Flags (מערכת התראות) ואתר רשות ניירות ערך (חדש*)
מועדי המכרז:

מועד אחרון להגשת הצעות הינו: 08/11/2010, בשעה 12:00
מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז הינו: 21/09/2010
מועד אחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות בעניין המכרז הינו:10/10/2010
 
המועדים האמורים הינם מועדים אחרונים לרכישת מסמכי המכרז, לקבלת שאלות ולהגשת ההצעות במשרדי הרשות. לא תינתן הארכה מיוחדת למציע כלשהו בהגשת המסמכים, ללא קשר למועד בו רכש את מסמכי המכרז או להבהרות הנדרשות מהרשות לעניין המכרז. כן לא תינתן הארכה במועדים לרכישת מסמכי המכרז או בקשת הבהרות.
 
האחריות להגשת הצעה מלאה ומפורטת בהתייחס לכלל סעיפי המכרז הינה על המציע בלבד.
 
תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות תהא חמש שנים לאחר סיום תקופת חפיפה ולימוד עם אפשרות להארכת ההתקשרות בשלוש שנים נוספות.
 
תנאים מוקדמים להשתתפות:

א. הרשות תבחן רק הצעות של מציע שרכש את מסמכי ה - RFP.
ב. הרשות תבחן רק הצעות של מציע שימציא ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך 500,000 ש"ח.
ג. הרשות תבחן רק הצעות של מציע שהמחזור הכספי השנתי לשנת 2009 מפעילותו בארץ הינה לפחות 100,000,000 ש"ח עבור מציע שהתאגד בישראל או 200,000,000 ₪ למציע שהתאגד מחוץ לישראל.
ד. הרשות תבחן רק הצעות של מציע בעל יכולת מוכחת בניהול פרויקטים דומים מבחינת היקף, מורכבות, טכנולוגיה, סביבת פיתוח ושירותי הטמעה.
 
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של חלק מהתנאים המקדימים. הנוסח המחייב, וכן מלוא התנאים הנוספים, מובאים במסמכי ה - RFP עצמם.
 
פירוט התנאים המוקדמים (6.2-6.5 להזמנה) נמצא פתוח לעיון בקישור: לחץ כאן
 
ניתן לעיין במסמכי ה – RFP במלואם ללא תשלום, כנגד חתימה על מסמכי סודיות, במשרדי הרשות בירושלים רח' כנפי נשרים 22 (קומה 1) או בתל אביב רח' מונטיפיורי 35 (קומה 5), בימים א' עד ה', החל מיום ראשון08/08/2010 ועד יום שלישי 21/09/2010 בין השעות 08:30-14:30.
 
ניתן לרכוש את מסמכי ה-RFP במועדים האמורים לעיל כנגד חתימה על מסמך סודיות, מילוי טופס פרטי התקשרות ומסירת שובר תשלום של 1,000 ש"ח (התשלום לא יוחזר) המעיד על תשלום לחשבון הרשות בכל אחד מסניפי הבנקים. את מסמך הסודיות, טופס פרטי התקשרות ושוברי התשלום ניתן לקבל במשרדי הרשות, בתאריכים ובשעות הנ"ל. כמו כן ניתן להוריד כאן את הצהרת סודיות ו-  טופס פרטי התקשרות מאתר האינטרנט של הרשות בכתובת www.isa.gov.il.
 
הצעות ניתן להגיש בתיבת ההצעות במשרדי הרשות בירושלים בלבד, כמצוין ב - RFP. הצעות שיוגשו בתל אביב יפסלו!
 
הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 
*מכרז קודם בנושא תחזוקת מערכת מגנא, אתר תדמיתי ומערכת RF שפורסם בינואר 2010 - בוטל

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים