כניסה

הזמנה להגשת הצעות (RFP) במסגרת מכרז: יישום והטמעת כלי חיפוש מסוג OmniFind
 
מועדי המכרז ומקום הגשת ההצעות:
 
מועד אחרון להגשת הצעות הינו: 26/05/2010, בשעה 12:00
מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז הינו: 12/05/2010
מועד אחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות בעניין המכרז הינו: 19/05/2010
 
המועדים האמורים הינם מועדים אחרונים לרכישת מסמכי המכרז, לקבלת שאלות ולהגשת ההצעות במשרדי הרשות לפי העניין. לא תינתן הארכה מיוחדת למציע כלשהו בגין איחור מאחד ממועדים אלו ללא קשר למועד בו נרכשו מסמכי המכרז, או התבקשו ההבהרות הנדרשות מהרשות, או הוגשו מסמכי המכרז, לפי העניין.
 
האחריות להגשת הצעה מלאה ומפורטת בהתייחס לכלל סעיפי המכרז הינה על המציע בלבד.
 
הצעות ניתן להגיש בתיבת ההצעות במשרדי הרשות בירושלים בלבד, כמצוין ב-RFP. הצעות שיוגשו בתל-אביב יפסלו!
 
תקופת ההתקשרות:
 
תקופת ההתקשרות הינה חמש שנים לאחר סיום תקופת ההקמה עם אפשרות להארכת ההתקשרות בשלוש שנים נוספות.
 
תנאים מוקדמים להשתתפות:
 
א. רכישת מסמכי ה-RFP: הרשות תבחן רק הצעות של מציע שרכש את מסמכי ה-RFP.
ב. ערבות בנקאית בלתי מותנית: הרשות תבחן רק הצעות של מציע שימציא ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך 50,000 ש"ח.
ג. מחזור כספי שנתי: מהמציע, לרבות חברות בת שלו שהמחזור הכספי של חברת הבת המפורט בהצעה יהיה כתוצאה מהקמת מערכות מחשב ותפעולן (חברת בת כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), נדרש מחזור כספי שנתי (לשנת 2009) מפעילותו בארץ שהוא פי 3 לפחות מההיקף הכספי של הפרויקט הנדון, כולל מע"מ. נא להמציא אישורים בהתאם;
ד. יכולת מוכחת: הרשות תבחן רק הצעות של מציע בעל יכולת מוכחת בניהול פרויקטים דומים מבחינת היקף, מורכבות, טכנולוגיה, סביבת פיתוח ושירותי הטמעה.
 
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של חלק מהתנאים המקדימים. הנוסח המחייב וכן מלוא התנאים הנוספים, מובאים במסמכי ה-RFP עצמם.
 
פירוט התנאים המוקדמים (סעיף 6.2 להזמנה להגשת הצעות) נמצא פתוח לעיון באתר האינטרנט של הרשות בכתובת www.isa.gov.il, תחת "מכרזים".
 
ניתן לעיין במסמכי ה-RFP במלואם ללא תשלום, כנגד חתימה על מסמכי סודיות, במשרדי הרשות בירושלים רח' כנפי נשרים 22 (קומה 1) או בתל אביב רח' מונטיפיורי 35 (קומה 5), בימים א' עד ה', החל מיום רביעי  21/04/2010 ועד יום רביעי 12/05/2010 בין השעות 08:30-14:30 בתיאום מראש בטלפון 03-7109801.
 
ניתן לרכוש את מסמכי ה-RFP במועדים האמורים לעיל כנגד חתימה על מסמך סודיות, מילוי טופס פרטי התקשרות ומסירת שובר תשלום של 500 ש"ח (התשלום לא יוחזר) המעיד על תשלום לחשבון הרשות בכל אחד מסניפי הבנקים. את מסמך הסודיות, טופס פרטי התקשרות ושוברי התשלום ניתן לקבל במשרדי הרשות, בתאריכים ובשעות הנ"ל. כמו כן ניתן להוריד את מסמכי הסודיות וטופס פרטי התקשרות מאתר האינטרנט של הרשות בכתובת www.isa.gov.il.

הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים