כניסה

מכרז פומבי מספר 1/14 למתן שירותי ניקיון במשרדי הרשות בירושלים ובתל אביב
הבהרות למכרז מיום 30.3.2014:
 
למסמך ההבהרות מיום 30.3.2014 לחץ כאן.
 
למסמך מעודכן של המכרז בעקוב אחר שינויים לחץ כאן.
 
למסמך נקי של המכרז המעודכן לחץ כאן  
 
הבהרות למכרז מיום 9.3.14:
 
למסמך ההבהרות מיום 9.3.14  לחץ כאן
 

דחיית מועדים:

1. מועד אחרון להרשמה להשתתפות בסיורים עד ליום 13.3.14 באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני michrazim@isa.gov.il.

סיורי ספקים יתקיימו במשרדי הרשות בירושלים ותל אביב כמפורט להלן:

ירושלים - יום שלישי, 18.3.14, בשעה 9:30 ברח' כנפי נשרים 22, חדר ישיבות ממ"ד קומה 1

תל אביב - יום רביעי, 19.3.14, בשעה 14:00, רח' מונטיפיורי 35, חדר הישיבות בקומה 2.

תשומת לבכם כי חובה להשתתף בשני הסיורים.

2. המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות נדחה ליום 23.3.14 בשעה 12:00

3. המועד האחרון לפרסות תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהרה נדחה ליום 30.3.14

4. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 9.4.14 בשעה 14:00

 

המודעה בדבר פרסום המכרז, 16.2.14:
 
למסמכי המכרז  לחץ כאן

 

יובהר כי, השירותים הנדרשים במסגרת המכרז הם לירושלים ולתל אביב יחד וכי לא ניתן להגיש הצעה עבור אחד האתרים.

 

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי ניקיון במשרדי הרשות בירושלים בתל אביב.


1. תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

 
1.1   על המציע להיות במועד הגשת ההצעה תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.
 
1.2   על נציג מטעם המציע להשתתף בסיורים שיערכו במשרדי הרשות בירושלים ובתל אביב.
 
1.3   תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 500 ₪.
 
1.4   למציע רישיון תקף לעסוק כ"קבלן שירות" כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.
 
1.5   המציע או מי מבעלי הזיקה אליו, לא הורשע/לא נקנס/לא הוטלו עליו עיצומים כספיים בגין הפרת דיני עבודה בהיקפים ובתקופות כמפורט במכרז.
 
1.6   צרוף ערבות בנקאית/ביטוחית אוטונומית, על שם המציע, בסכום שלא יפחת משלושים אלף ₪ בתוקף עד ליום 30.6.14.
 
1.7   המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעה, לפחות 70 עובדים העוסקים בשירותי ניקיון בירושלים ו-70 עובדים העוסקים בשירותי ניקיון בתל אביב ואשר מועסקים על ידי המציע לפחות 12 חודשים רצופים.
 
1.8   המציע העניק שירותי ניקיון במשך שלוש השנים האחרונות, 2011-2013, כאשר בכל שנה קלנדרית התקיימו כל התנאים שלהלן:
 
1.8.1  המציע נתן שירותי ניקיון ללפחות שלושה לקוחות בירושלים ולשלושה לקוחות בתל אביב.
 
1.8.2   לכל אחד מהלקוחות ניתנו שירותי ניקיון לשטח של לפחות 4,000 מ"ר במצטבר.
 
1.8.3   מדובר בשירותי ניקיון של בנייני משרדים.
 
1.9     תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2.  תקופת ההתקשרות
 
2.1  תקופת ההתקשרות היא לשנה.
 
2.2  לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרקי זמן נוספים, וזאת לתקופה מצטברת של עד חמש שנים.
 
3. הליך המכרז
 
3.1  מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.isa.gov.il, תחת הקישור "מכרזים". כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.
 
3.2  סיורים במשרדי הרשות יתקיימו במועדים הבאים:
 
3.2.1   במשרדי הרשות בתל אביב, ברח' מונטיפיורי 35, קומה 2, ביום: 4.3.14 בשעה: 10:00.
 
3.2.2   במשרדי הרשות בירושלים, ברח' כנפי נשרים 22, קומה 1,  ביום:  6.3.14 בשעה: 11:00.
 
3.2.3   יש להשתתף בשני הסיורים.
 
3.3   החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 13.3.14, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.4   את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 2.4.14 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 
4.    בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות