כניסה

מכרז פומבי 4/16 למתן שירותים משפטיים בתחום דיני העבודה

הבהרות למכרז מיום 26.6.2016

למסמך ההבהרות מיום 26.6.2016 לחץ כאן

המודעה בדבר פרסום המכרז מיום 24.5.16

למודעה בערבית לחץ כאן

למסמכי המכרז לחץ כאן

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים, העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות למתן שירותים משפטיים בתחום דיני העבודה.

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 על המציע להיות במועד הגשת ההצעה עורך דין, חברת עורכי דין, שותפות רשומה או שותפות שאינה רשומה של עורכי דין.

1.2 המציע מעסיק לפחות 4 עורכי דין, שכל אחד מהם הוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות, החל משנת 2012, בעריכת דין, בתחום דיני העבודה.

1.3 המציע מפעיל, במועד הגשת ההצעה, לפחות משרד אחד, המשמש אותו באופן מלא לצורך מתן שירותים משפטיים, הממוקם במרחק של עד 60 ק"מ מאחד ממשרדי הרשות (בירושלים - רחוב כנפי נשרים 22, בתל אביב - רחוב מונטיפיורי 35).

1.4 המציע אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים המונע ממנו להעניק שירותי עריכת דין לרשות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שהמציע עונה על כל התנאים שלהלן:

1.4.1 המציע או שותף במציע או בעל מניות במציע וכן חברי הצוות מטעם המציע לא העניקו, בשנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעה, שירותים משפטיים בתחום שוק ההון (בנושאים שתחת פיקוחה של רשות ניירות ערך) ליותר מ- 7 גורמים המפוקחים על ידי הרשות (במצטבר).

1.4.2 המציע לא יצג עובדים נגד הרשות בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

1.4.3 המציע לא יצג כל גוף שהוא בהליך אל מול הרשות בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

1.5 על המציע להציע ראש צוות אחד וחבר צוות אחד, שהם עובדים של המציע, העומדים, כל אחד, בתנאי הסף הקבועים במכרז.

1.6 תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 400 ₪.

1.7 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות היא לשנה אחת.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרקי זמן נוספים, וזאת לתקופה מצטברת של עד 5 שנים.

3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 16.6.16, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 12.7.16 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים