כניסה

מכרז פומבי מספר 14/19 למתן שירותי עריכת דוחות כספיים לפי תקני IFRS

 רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות למתן שירותי עריכת דוחות כספיים לפי תקני IFRS.

למודעה בערבית לחץ כאן

למסמכי המכרז לחץ כאן.

הבהרות למכרז מיום 26.12.19

לקובץ הבהרות למכרז מיום 26.12.19 לחץ כאן

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז).

1.1 על המציע להיות במועד הגשת ההצעה עוסק מורשה או תאגיד שהתאגד בישראל על פי כל דין.

1.2 מציע שהוא תאגיד הוא אינו בעל חוב בגין אי תשלום אגרה שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת 2019 ואינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כאמור.

1.3 המציע, מורשי החתימה של המציע, בעל שליטה במציע, שותף במציע, כל בעל תפקיד במציע או עובד של המציע שיהיה לו חלק בביצוע השירותים עבור הרשות, וכן עורך הדוחות המוצע, אינם נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים כמפורט במסמכי המכרז.

1.4 על המציע להציע עורך דוחות מטעמו, שהוא עובד של המציע (כהגדרת המונח "עובד" במכרז) ומתקיימות בו כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

1.5 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות:

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנה (1) מיום חתימת הרשות על החוזה עם הזוכה במכרז ("ההתקשרות המקורית").

2.2 לרשות תעמוד האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים וזאת עד לתקופה מצטברת של חמש (5) שנים בסך הכל (כולל ההתקשרות המקורית).

3. הליך המכרז:

3.1 מסמכי המכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 08.12.2019, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני Michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום05.01.2020  .

3.4 את ההצעה  למכרז יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 19.01.2020,  בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים