כניסה

מכרז פומבי מספר 13/19 לאספקת פתרונות הסעדה טכנולוגיים לעובדי רשות ניירות ערך

 רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות לאספקת פתרונות הסעדה טכנולוגיים לעובדי רשות ניירות ערך.

למסמכי המכרז לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן.

הבהרה מיום 02.12.19

בעקבות שאלה שהתקבלה בנושא, נבקש להבהיר כי ככל שלא ניתן להציג הסדר סליקה ו/או הנחה עם סניף "יש חסד" ברחוב כנפי נשרים בירושלים, לא ניתן יהיה לזכות בגין מסעדה זו בניקוד כמפורט בסעיף 19.1.1 למכרז

הבהרות למכרז מיום 25.11.19

לקובץ הבהרות למכרז מיום 25.11.19 לחץ כאן
למסמכי המכרז המעודכנים ב"עקוב אחר שינויים" לחץ כאן
למסמכי המכרז המעודכנים בקובץ "נקי" לחץ כאן

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 3.1 להלן).

1.1 המציע הוא תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין ואין לו חוב בגין אי תשלום אגרה שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת 2019.

1.2 למציע 2,500 (אלפיים וחמש מאות) לקוחות קצה, לכל הפחות, המשתמשים בהסדרי סליקה.

1.3 למציע הסדר סליקה עם מסעדה בשרית כשרה אחת, לכל הפחות, ומסעדה חלבית כשרה אחת, לכל הפחות, ברדיוס של עד 750 מטר מכל אחד מאתרי הרשות (משרדי הרשות בירושלים ובתל אביב).

1.4 למציע הסדר סליקה עם מסעדה בשרית כשרה אחת, לכל הפחות, ומסעדה חלבית כשרה אחת, לכל הפחות, המפעילה שירות משלוחים לכל אחד מאתרי הרשות (משרדי הרשות בירושלים ובתל אביב).

1.5 המציע מפעיל אתר אינטרנט לשימוש מחזיקי הכרטיס המגנטי, בו מפורטת רשימת המסעדות בהן לקוחות המציע יכולים להשתמש בכרטיס המגנטי לצורך הזמנת ארוחות ותשלום עבורן, וכן זכאים להטבות (במידה שישנן).

1.6 המציע מפעיל מוקד שירות לקוחות טלפוני או באמצעות צ'אט, לשימוש מחזיקי הכרטיס המגנטי.

1.7 תהליך הסליקה המבוצע על ידי המציע ומאגר המידע של המציע עומדים בכל התנאים המפורטים במכרז.

1.8 למציע מנגנון חיוב הכולל את כל האפשרויות המפורטות במכרז.

1.9 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

 

2. תקופת ההתקשרות:

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים מיום חתימת הרשות על החוזה עם הזוכה במכרז ("ההתקשרות המקורית").

2.2 לרשות תעמוד האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים וזאת עד לתקופה מצטברת של חמש (5) שנים בסך הכל (כולל ההתקשרות המקורית).

3. הליך המכרז:

3.1 מסמכי המכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 14.11.2019, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני Michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 25.11.2019.

את ההצעה  למכרז יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 05.12.2019,  בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים