כניסה

מכרז פומבי מספר 10/19 למתן שירותי אבטחה במשרדי רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ומסמכי המכרז, להציע הצעות למתן שירותי אבטחה במשרדי הרשות.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 20.11.19 בשעה 14:00

למודעה בערבית בדבר דחיית מועד הגשת ההצעות למכרז לחץ כאן

למסמכי המכרז לחץ כאן.

למודעה בערבית לחן כאן

הבהרות למכרז מיום 31.10.19

  1. לקובץ הבהרות למכרז מיום 31.10.19- לחץ כאן

  2. למסמכי המכרז המעודכנים בעקוב אחר שינויים - לחץ כאן

  3. למסמכי המכרז המעודכנים בנוסח "נקי"- לחץ כאן

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 המציע הינו תאגיד שהתאגד בישראל על פי דין ואינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת 2019.

1.2 למציע רישיון תקף לעסוק כ"קבלן שירות" כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

1.3 למציע רישיון תקף מטעם משרד המשפטים כ"תאגיד לשירותי שמירה" בהתאם לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972.

1.4 המציע או מי מבעלי הזיקה אליו, לא הורשע/לא נקנס/לא הוטלו עליו עיצומים כספיים בגין הפרת דיני עבודה בהיקפים ובתקופות כמפורט במכרז.

1.5 צרוף ערבות בנקאית/ביטוחית אוטונומית, על שם המציע, בסכום שלא יפחת משלושים אלף ₪ בתוקף עד ליום 31.05.20 לכל הפחות.

1.6 המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעה, לפחות שמונה מאות (800) עובדים המעניקים שירותי אבטחה.

1.7 למציע לפחות סניף רלוונטי (כהגדרת מונח זה במכרז) אחד, באזור ירושלים ולפחות סניף רלוונטי (כהגדרת מונח זה במכרז) אחד, באזור תל-אביב.

1.8 המציע העניק, בכל אחת מהשנים הקלנדריות 2016-2018, שירותי אבטחה ללפחות שלושה (3) לקוחות רלוונטיים (כהגדרת מונח זה במכרז) באזור ירושלים ולפחות שלושה (3) לקוחות רלוונטיים (כהגדרת מונח זה במכרז) באזור תל אביב.

1.9 תנאי סף נוספים מפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום תחילת מתן השירותים.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים, עד לתקופה מצטברת של חמש (5) שנים בסך הכל.

3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 23.09.2019, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני Michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 13.11.2019 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים