כניסה

מכרז פומבי מספר 7/14 למתן שירותי שמירה במשרדי רשות ניירות ערך
הבהרה מיום 12.11.14:
 
תיקון טעות דפוס בכתב הערבות - נספח ד' למכרז, עמ' 73:
בשונה מהכתוב בפסקה השלישית לכתב הערבות  תוקף הערבות יהיה כמצויין בסעיף 6.1.4 למכרז עד לתאריך 26.2.15 (ולא עד לתאריך 26.2.14).
 

הבהרות למכרז מיום 5.11.14

לתשומת לב המציעים: ביום 26.10.14 פורסם צו הרחבה להסכם קיבוצי בענף השמירה והאבטחה שנכנס לתוקף ביום 1.11.14.

מסמכי המכרז לא שונו בהתאם לשינויים שבוצעו בצו אך הרשות מבהירה, כפי שכתוב בחוזה, כי היא תשלם את עלויות השכר הקבועות והמשתנות כפי שיעודכנו מעת לעת על פי כל דין.


למסמך ההבהרות מיום 5.11.14 לחץ כאן

לנוסח מעודכן של המכרז בעקוב אחר שינויים לחץ כאן

לנוסח מעודכן של המכרז נקי לחץ כאן

המודעה בדבר פרסום המכרז מיום 06.10.2014

לנוסח המודעה בערבית לחץ כאן

למסמכי המכרז לחץ כאן

ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים, העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות למתן שירותי שמירה במשרדי הרשות בירושלים ובתל אביב.

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 על המציע להיות במועד הגשת ההצעה תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.

1.2 למציע רישיון תקף לעסוק כ"קבלן שירות" כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

1.3 המציע או מי מבעלי הזיקה אליו, לא הורשע/לא נקנס/לא הוטלו עליו עיצומים כספיים בגין הפרת דיני עבודה בהיקפים ובתקופות כמפורט במכרז.

1.4 צרוף ערבות בנקאית/ביטוחית אוטונומית, על שם המציע, בסכום שלא יפחת משלושים אלף ₪ בתוקף עד ליום

26.2.15.1.5 המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעה, לפחות חמש מאות עובדים בתחום השמירה.

1.6 למציע לפחות סניף רלוונטי (כהגדרת המונח במכרז) אחד באזור ירושלים ולפחות סניף רלוונטי אחד באזור תל-אביב.

1.7 תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 500 ₪.

1.8 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות היא לשנה.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרקי זמן נוספים, וזאת לתקופה מצטברת של עד חמש (5) שנים.

3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז, כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 29.10.2014, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il  ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 17.11.2014 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.​

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות