כניסה

מכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ניקיון במשרדי רשות ניירות ערך בירושלים ובתל אביב

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ומסמכי המכרז, להציע הצעות למתן שירותי ניקיון במשרדי הרשות בירושלים ובתל אביב.

הבהרות למכרז מיום 01.07.19 ומסמכי מכרז מעודכנים

1. לקובץ הבהרות למכרז מיום 01.07.19 לחץ כאן .

2. למסמכי המכרז המעודכנים ב"עקוב אחר שינויים" לחץ כאן .

3. למסמכי המכרז המעודכנים בנוסח "נקי" לחץ כאן .

 

למסמכי המכרז לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן

לתשומת לב המציעים: יתקיים סיור נוסף במשרדי הרשות בתל אביב, ברח' מונטיפיורי 35, ביום רביעי 05.06.19 בשעה 10:00

 

1.      תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

  1. המציע הינו תאגיד שהתאגד בישראל על פי דין ואינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת 2019.

  2. על נציג מטעמו של המציע להשתתף בסיורים שיערכו במשרדי הרשות בירושלים ובתל אביב.

  3. למציע רישיון תקף לעסוק כ"קבלן שירות" כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

  4. המציע או מי מבעלי הזיקה אליו, לא הורשע/לא נקנס/לא הוטלו עליו עיצומים כספיים בגין הפרת דיני עבודה בהיקפים ובתקופות כמפורט במכרז.

  5. צרוף ערבות בנקאית/ביטוחית אוטונומית, על שם המציע, בסכום שלא יפחת משלושים אלף ₪ בתוקף עד ליום 31.12.19 לכל הפחות.

  6. המציע העניק שירותי ניקיון, בכל אחת מהשנים הקלנדריות, 2015-2018, לשלושה לקוחות רלוונטיים (כהגדרת מונח זה במכרז), לכל הפחות, בירושלים וכן לשלושה לקוחות רלוונטיים (כהגדרת מונח זה במכרז), לכל הפחות, באזור תל אביב.

  7. תנאי סף נוספים מפורטים במסמכי המכרז.

2.      תקופת ההתקשרות

  1. תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום תחילת מתן השירותים.

  2. לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים, עד לתקופה מצטברת של חמש (5) שנים בסך הכל.

3.      הליך המכרז

  1. מסמכי המכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

  2. סיורים במשרדי הרשות יתקיימו במועדים הבאים:

במשרדי הרשות בתל אביב, ברח' מונטיפיורי 35, ביום: 03.06.19 בשעה: 10:00.

 1. במשרדי הרשות בירושלים, ברח' כנפי נשרים 22, ביום: 04.06.19 בשעה: 10:00.

יש להשתתף בשני הסיורים.

יש להירשם לסיורים עד ליום 30.05.19 בשעה 14:00 במשלוח הודעה לכתובת הדוא"ל הרשומה בסעיף 3.3 להלן ולציין את שם הנציג/ים שישתתף/פו בסיורים מטעם המציע.

  1. החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 17.06.19, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני Michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

  2. את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 16.07.2019 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

 

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים