כניסה

מכרז פומבי מספר 4/14 להתקשרות עם רואה חשבון מבקר

הבהרות למכרז מיום 7.7.14

למסמך ההבהרות מיום 7.7.14 לחץ כאן

הבהרות למכרז מיום 19.6.2014

למסמך הבהרות מיום 19.6.2014 לחץ כאן

לשם הנוחות צרפנו את הטבלאות שבסעיפים 8,7,6 ו-9.1 לטופס ההצעה (נספח א' למכרז (4/14 כקובץ וורד.

לידיעה - קובץ הוורד מוגן בהגנת עריכה "עקוב אחרי שינויים" כך שכל הנתונים שיוספו במסמך יופיעו ב"עקוב אחרי שינויים (באות אדומה מעל קו).

רצ"ב הטבלאות הרלוונטיות.

 

המודעה בדבר פרסום המכרז מיום 02.06.2014

לנוסח המודעה בערבית - לחץ כאן

למסמכי המכרז לחץ כאן

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות לשמש כרואה חשבון מבקר של הרשות.

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 המציע

1.1.1   על המציע להיות במועד הגשת ההצעה משרד רואי חשבון שהוא עוסק מורשה, חברת רואה חשבון או שותפות של רואי חשבון.

1.1.2    המציע, מורשי החתימה מטעמו בעל שליטה בו, שותף בו וכל בעל תפקיד בו (לפי העניין), אינם מעניקים ולא העניקו שירותי ראיית חשבון או שירותי ביקורת לדוחות כספיים לתאגיד מדווח, לתאגיד שדוחותיו הכספיים מצורפים לדיווחי תאגיד מדווח בהתאם להוראות הדין או לכל גורם אחר המפוקח על ידי רשות ניירות ערך, ולא ייצג את עניינם של גופים כאמור מול הרשות, בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה.

1.1.3   המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעה, לפחות חמישה (5) עובדים שהם רואי חשבון ו/או מתמחים בראיית חשבון.

1.1.4   על כתובתו הרשומה של המציע להימצא במרחק שאינו עולה על 150 ק"מ (בקו אווירי) ממשרדי הרשות בירושלים.

1.2  חברי הצוות

1.2.1   על המציע להציע צוות הכולל ראש צוות וחבר צוות נוסף העונים על התנאים המפורטים בסעיפים 16‎ ו-17 למכרז (בהתאמה) המתייחסים לשנות ותק כרואי חשבון, שנות ניסיון כרואי חשבון מבקרים וסוגיית ניגוד העניינים.

1.2.2    לפחות אחד מחברי הצוות שימש כרואה חשבון מבקר ללקוח אחד לפחות אשר הדוח הכספי המבוקר של אותו הלקוח כלל התחייבות אקטוארית לעובדים לפי תקן IAS 19.

1.3   תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 300 ₪.

1.4  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2.  תקופת ההתקשרות

2.1  תקופת ההתקשרות היא לשנה.

2.2  לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרקי זמן נוספים, וזאת לתקופה מצטברת של עד שש שנים.

3.  הליך המכרז

3.1  מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.isa.gov.il, תחת הכותר "מכרזים ודרושים". כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

3.2   החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 26.6.14, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3   את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 17.7.14 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4.  בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים