כניסה

מכרז מס' 3/14 לתחזוקה של חומרה מתוצרת IBM

להלן הודעה על שינוי מועדי מכרז 3/14 לתחזוקה חומרה מתוצרת IBM :

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 22.6.2014 , בשעה 14:00 בירושלים.

הבהרות למכרז מיום 2.6.14

למסמך ההבהרות מיום  02.06.14  לחץ כאן

בהתאם לסעיף 20.2 למכרז,

רשימת החומרה הקיימת - נספח א' וטופס הצעת המחיר - נספח ב'1 למכרז המעודכנים ישלחו בדואר אלקטרוני לכל מי ששילם את דמי ההשתתפות במכרז.

הבהרות למרכז מיום 15.5.14

1. למסמך ההבהרות מיום 15.5.14 לחץ כאן .

2. לנוסח מעודכן של המכרז בעקוב אחר שינויים לחץ כאן .

3. לנוסח נקי של המכרז המעודכן לחץ כאן.

הודעה על שינוי מועדי מכרז 4.5.2014

1. הרשות תפרסם תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהרה עד ליום : 15.5.14.

2. הגשת השגות או בקשה להבהרות נוספות ניתן להגיש עד ליום: 22.5.14.

3.  המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהרה מטעם הרשות: 2.6.14

4. המועד האחרון להגשת  הצעות נדחה ליום 18.6.2014 , בשעה 14:00

המודעה בדבר פרסום המכרז 31.3.14:

למסמכי המכרז לחץ כאן

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי תחזוקה של חומרה מתוצרת IBM במתכונת של 4×24×7 (ארבע שעות זמן תגובה; 24 שעות ביממה; שבעה ימים בשבוע).

1. תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1  המציע מורשה מטעמה של חברת IBM ישראל בע"מ לספק שירותי תחזוקה  לכל הרכיבים המפורטים במסמכי המכרז.

1.2  המציע העניק, ללפחות חמישה מלקוחותיו שירותי תחזוקה לחומרה מתוצרת IBM, העונים על התנאים והמאפיינים המפורטים במסמכי המכרז.

1.3  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. ההתקשרות עם הזוכה במכרז

2.1  הרשות תתקשר עם המציע שיזכה במכרז בהסכם למתן שירות תחזוקה של חומרה מתוצרת IBM (חומרה הקיימת ברשות וחומרה שתירכש על ידי הרשות בעתיד). בתנאים מסוימים ובהסכמת הספק תהיה הרשות רשאית לרכוש בנוסף שירות תחזוקה של חומרה מתוצרת אחרת.

2.2  תקופת ההתקשרות הינה לשלוש שנים. לרשות תעמוד אופציה להאריך תקופה זו בתקופות נוספות, עד לתקופה מקסימאלית של שש שנים.

3. הליך המכרז

3.1  מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.isa.gov.il, תחת הקישור "מכרזים ודרושים". כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה, למעט רשימת רכיבי החומרה ברשות, שתימסר למי שישלם את דמי ההשתתפות במכרז ויפנה לרשות כמפורט במסמכי המכרז.

3.2  החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 23.4.14, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני zivs@isa.gov.il, למר זיו סירקיס, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 18.5.14 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

 4.  בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים