כניסה

הזמנה 3/19 להציע הצעות למתן שרותי יעוץ בתחום האיגוח עבור רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך (להלן:"הרשות") מזמינה בזאת מומחים בתחום האיגוח להגיש לה הצעה למתן שירותי יעוץ בתחום האיגוח במסגרת "בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון", כמשמעותה בתקנה 5 לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "ההליך").

הבהרות להליך מיום 05.03.19

 1. לקובץ הבהרות להליך מיום 05.03.19 לחץ כאן 

 2. להזמנה המעודכנת בעקוב אחר שינויים לחץ כאן 

 3. להזמנה המעודכנת בנוסח נקי לחץ כאן

 4. לטופס ההצעה להליך (נספח ב' להזמנה), מעודכן בעקוב אחר שינויים לחץ כאן

 5. לטופס ההצעה להליך (נספח ב' להזמנה), מעודכן בנוסח נקי לחץ כאן

 6. בחוזה שצורף להליך לא נעשה כל שינוי- לנוסח החוזה לחץ כאן

 

הזמנה 3/19 להציע הצעות למתן שרותי יעוץ בתחום האיגוח עבור רשות ניירות ערך

נספח א' להזמנה: חוזה

נספח ב' להזמנה: טופס הצעה

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות בהליך (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי ההליך המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 3.1 להלן).

1.1   למציע לא ידוע על תפקידים ועניינים שעלולים להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים במסגרת מתן השירות מושא ההליך.

1.2   ככל שהמציע הינו תאגיד, גם היועץ המוצע מטעמו לא נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים במסגרת מתן השירות מושא ההליך.

1.3   המציע הינו מומחה בתחום האיגוח, אשר מומחיותו באה לידי ביטוי בהתאם למפורט במסמכי ההליך.

1.4   ככל שהמציע הינו תאגיד, התנאים המפורטים בהליך לעניין מומחיות בתחום האיגוח צריכים להתקיים רק ביועץ המוצע מטעמו.

1.5   תנאים נוספים המפורטים במסמכי ההליך.

2. תקופת ההתקשרות:

2.1   תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים מיום חתימת הרשות על החוזה עם הזוכה במכרז ("ההתקשרות המקורית").

2.2   לרשות תעמוד האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לתקופה של שנה נוספת וזאת עד לתקופה מצטברת של עד שלוש שנים בסך הכל (כולל ההתקשרות המקורית).

3. ההליך:

3.1   מסמכי ההליך, כל המידע והתוצרים הקשורים להליך וכל ההודעות בנושא ההליך יפורסמו בדף זה.

  1. 3.2 החל מיום פרסום ההליך ועד ליום  24.02.2019 רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני Michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

  2. 3.3. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום  05.03.2019.

  3. 3.4 את ההצעה  להליך יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 19.03.2019,  בשעה 14:00, לתיבת הדואר הייעודית בכתובת  Securitization@isa.gov.il.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי ההליך יגבר האמור במסמכי ההליך.

תגיות: