כניסה

רשות ניירות ערך האירופית (ESMA) מכירה ברגולציית התשקיפים הישראלית

רשות ניירות ערך האירופית (European Securities and Markets Authority - ESMA) פרסמה חוות דעת בדבר הכרה ברגולציה הישראלית המסדירה את תוכנו וצורתו של תשקיף על פי חוק ניירות ערך. הכרה זו מעדכנת את ההצהרה שפרסמהESMA  לעניין זה בשנת 2011 והיא גובשה לאחר הליך הערכה (Assessment) אשר קיימו רשות ניירות ערך ו-ESMA  בעקבות תיקון הדירקטיבה האירופית המסדירה תשקיפים (2003/71/EC Prospectus Directive) והתקנות מכוחה, כמו גם השינויים ברגולציה הישראלית.

משמעותה של החלטה זו הינה כי תשקיף ישראלי, בתוספת שורה של פריטים נוספים יהיה בר הגשה במדינות האיחוד האירופי, לצורך רישומה למסחר של חברה ישראלית בבורסה אירופית, בהתאם לשיתופי פעולה עם רגולטורים אירופים. היקף הגילוי הנוסף אשר נדרש תלוי בסוג ההנפקה, קרי, האם מדובר בהנפקת מניות, בהנפקת זכויות למניות או בהנפקה על ידי חברות קטנות ובינוניות (Small Medium Enterprises, SMEs) או בחברות עם שווי שוק מופחת (company with reduced market capitalization), כהגדרת מונחים אלה בדירקטיבה האירופית. על פי הדין האירופי, SME מוגדרת כחברה המקיימת שניים מתוך שלושת התנאים הבאים: (1) מספר העובדים השנתי (בממוצע) נמוך מ-250; (2) סך המאזן אינו עולה על 43 מליון אירו; (3) המחזור השנתי נטו אינו עולה על 50 מליון אירו. חברה עם שווי שוק מופחת מוגדרת כחברה אשר נסחרת בשוק מוסדר ואשר שווי השוק שלה נמוך מ-100 מיליון אירו). לשם ההשוואה, תאגיד קטן מוגדר בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), בתש"ל-1970, כתאגיד אשר שווי השוק שלו נמוך מ-300 מיליון ₪, שהוא אינו נכלל במדד תל אביב 100 או במדד תל אביב יתר 50, ושאין לו אג"ח בערך נקוב העולה על 200 מיליון ₪.

במסגרת פעילות רשות ניירות ערך ליישום החלטת ה-ESMA, פועלת הרשות מול רשויות ניירות ערך באירופה לקידום התקשרות בהסכמים ספציפיים אשר יישמו החלטה זו של ESMA להכיר ברגולציה הישראלית הנוגעת לתשקיפים. הרשות סבורה כי התקשרות בהסכמים כאמור מול רגולטורים זרים תאפשר לחברות ישראליות גישה לשווקים חדשים ולהיווצרות מעגל נוסף של משקיעים זרים; כמו גם כניסתם של מנפיקים זרים לישראל.

רשות ניירות ערך פועלת מול רגולטורים באירופה לקידום ההכרה ברגולציה המסדירה את חובות הדיווח השוטף החלות על חברות נסחרות, צעד אשר ישלים את המהלך ויקל על חברות ישראליות להסחר בבורסה אירופית, כמו גם על חברות אירופאיות להסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

למידע נוסף, ניתן לפנות למחלקה הבינלאומית ברשות ניירות ערך בדואר אלקטרוני  international@isa.gov.il  או בטלפון 02-6556448.

תגיות:


פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים