כניסה

החלטה מיום 31.12.2019 בנוגע לעציוני ניהול תיקים בגישת "ערך" בע"מ

סכום העיצום: 32,210 ש"ח.

סעיפי ההפרה: סעיף 26(א) לחוק הייעוץ יחד עם תקנות 2(א), 10 ו-12 לתקנות הדיווח ללקוח, וזאת כמפורט בפרט 25 לחלק א' לתוספת השנייה בחוק הייעוץ.

תיאור ההפרה: ליקויים בדוחות התקופתיים ללקוחות

קישור לדרישת הקנס

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים