כניסה

החלטה מיום 30.10.2016 בנוגע לחברת יוליוס בר שירותים פיננסים (ישראל) בע"מ

סכום העיצום: 41,941 ש"ח.

סעיפי ההפרה: סעיף 20ג לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, יחד עם פרט 15 לחלק א' בתוספת הראשונה לחוק הייעוץ.

תיאור ההפרה:

עיסוק בניהול תיקים ללא עמידה בחובת הביטוח, בכך שפוליסת הביטוח שערכה החברה כיסתה סכום נמוך מסכום הביטוח בו היא חייבת לפי החוק והתקנות.  וכן אי דיווח מיידי לרשות בדבר אי עמידה בתנאי מתנאי הרשיון.

קישור לדרישת הקנס

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים