כניסה

החלטה מיום 19.4.2016 בנוגע לחברת אימפקט ניהול תיקי השקעות בע''מ

סכום העיצום: 45,056 ש"ח.

סעיפי ההפרה: סעיפים 20ג ו- 27(ג) לחוק לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.

תיאור ההפרה: עיסוק בניהול תיקים ללא עמידה בחובת הביטוח ואי דיווח מיידי לרשות בדבר אי עמידה בתנאי מתנאי הרשיון.

קישור לדרישת הקנס

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים