כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור הצעת חקיקה בעניין מידע כספי נפרד - דוח סולו

‏20 מאי, 2019

‏ט"ו אייר, תשע"ט

 הודעה לעיתונות

 

רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור

הצעת חקיקה בעניין מידע כספי נפרד - דוח סולו

 

רשות ניירות ערך פרסמה היום (7.4.2019) להערות הציבור הצעת חקיקה בעניין מידע כספי נפרד (דוח סולו).

במסגרת הצעת החקיקה, מציעה הרשות מודל מעודכן אשר נועד לשפר את איכות הגילוי למשקיעים בבואם לנתח את יכולת הפירעון של תאגידים מדווחים. לצד זאת, המודל מציע הקלות לתאגידים באשר לתדירות הדיווח ולאופן עריכת המידע.

 

ביסודה של ההצעה עומדת התפיסה כי המידע הניתן במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים הינו חשוב לקבלת החלטות השקעה ביחס לחברה, להבנה ולניתוח של פעילות החברה כיחידה כלכלית אחת. עם זאת, משתמשים בדוחות, כדוגמת נושים, מחזיקי תעודות התחייבות למיניהם ואף בעלי מניות עשויים להפיק תועלת רבה גם ממידע כספי אודות החברה כישות משפטית נפרדת, בבואם להעריך את מצבה הפיננסי והנזילותי של החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.

 

לכן יש מקום  למצוא את האיזון הראוי בין התועלת למשקיעים מאפשרות לקבל מידע כספי נפרד לבין העלויות לתאגידים, הכרוכות בהפקתו ובפרסומו.

בהתאם, לאחר סבב דיונים עם אנליסטים, משקיעים, נציגי חברות, רואי חשבון וגורמים נוספים בשוק ההון, גיבש סגל הרשות מודל מעודכן המפורסם להערות הציבור. ההצעה מתבססת בעיקרה על מודל הדיווח הנוכחי, לצד עריכת התאמות ושינויים, שעיקריהם:

 

  1. תחולה ותדירות דיווח - תאגידים שהנפיקו תעודות התחייבות לציבור יפרסמו דוח סולו על בסיס רבעוני. לתאגידים שלא הנפיקו תעודות חוב לציבור תינתן הקלה והם יפרסמו דוח סולו אחת לשנה.

  2. תאגידים קטנים - תאגידים קטנים שלא הנפיקו תעודות התחייבות לציבור, יהיו פטורים מפרסום דוח סולו.

  3. שיפור איכות הגילוי - התאגידים ידרשו להציג במתכונת טבלאית גילוי מרוכז בביאורים לדוח הסולו ליחסים ולמכלול הקשרים בין התאגיד כישות משפטית נפרדת לבין החברות המוחזקות שלו ובכלל זאת דיבידנדים, דמי ניהול וריביות שנתקבלו מחברות מוחזקות, הלוואות וערבויות בינ-חברתיות, ביצועי החברות המוחזקות ומגבלות על העברות משאבים בתוך הקבוצה.

  4. הקלות באופן עריכת דוח סולו - על מנת לפשט את מורכבות הכנת דוח הסולו ומדידות מורכבות שכרוכות בהכנתו, מוצעות מספר הקלות באשר לטיפול בעסקאות ויתרות בינ-חברתיות בדוחות הסולו. כך למשל, התאגידים לא יידרשו ליישם את הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי   "מכשירים פיננסיים" באשר למדידת הלוואות בינ-חברתיות, וחלף זאת, הן יימדדו לפי שיטת הריבית האפקטיבית.

  5. דוח סולו מורחב מטה - תאגידים יוכלו להציג את דוחות הסולו על בסיס סולו מורחב מטה. המשמעות היא שלתאגיד תינתן האפשרות להציג בדוח הסולו את הנתונים של התאגיד כישות משפטית נפרדת יחד עם הנתונים של חברות המטה. חברות מטה יחשבו כחברות בנות בבעלות מלאה או שזכויות המיעוט שקיימות בהן אינן מהותיות, שאין להן פעילות עסקית ושלא קיימות להן מגבלות מהותיות, המונעות מהן להעביר מקורות לתאגיד.

  6. ביקורת /סקירה של דוח הסולו - דוח הסולו יהיה מבוקר (דוח שנתי) וסקור (דוח רבעוני) על ידי רו"ח המבקר, בדומה למצב היום.

  7. פטור מצירוף דוח סולו - תעוגן בתקנות אפשרות  לפטור תאגיד מפרסום דוח סולו, אם לא יהיה בו תוספת מידע מהותי למשקיע.

להצעה המלאה לחץ כאן.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים