כניסה

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על סך של כ – 700,000 ₪ על שלושה גופים מפוקחים

‏15 ינואר, 2019

‏ט' שבט, תשע"ט

הודעה לעיתונות

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על סך של כ – 700,000 ₪ על שלושה גופים מפוקחים

ועל מיזם השקעה

 

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים בסכום כולל של 705,122 ₪ על שלושה גופים מפוקחים ועל מיזם השקעה.

עיצום כספי בסך 576,000 ₪ הוטל על זירת הסוחר אייטרייד בע"מ בשל שתי הפרות: אי ביצוע התאמות ובקרות בהתאם לדין ואי קבלת דוח מיוחד מרואה החשבון המבקר כנדרש בדין.

בהטלת העיצום הכספי על זירת הסוחר אייטרייד מדגישה הרשות את חשיבות האסדרה בתחום זירות הסוחר, ובכלל זה עמידה בכל החובות הקשורות בשמירה נאותה על כספי הלקוחות.

לדרישת העיצום הכספי המלאה על אייטרייד – לחץ כאן

עיצום כספי בסך 94,958 ₪ הוטל על קפיטל פוינט בע"מ בגין שתי הפרות של היעדר גילוי על הערכות שווי מהותיות בדוחות התקופתיים של החברה לשנים 2016-2017.

בהטלת העיצום הכספי על קפיטל פוינט מדגישה הרשות את חשיבות הדיווח הנאות ובכלל זה, עמידה בדרישות הדיווח המפורטות בדין.  

לדרישת העיצום הכספי המלאה על קפיטל פוינט בע"מ – לחץ כאן

עיצום כספי בסך 23,664 ₪ הוטל על להבה ניהול תיקי השקעות בע"מ בשל הפרת חובת הסודיות ללקוח והפרת הוראת הנהלים.

לדרישת העיצום הכספי המלאה על להבה ניהול תיקי השקעות בע"מ – לחץ כאן

עיצום כספי בסך 10,500 ₪ הוטל על מיזם ההשקעה SDB בשל פרסום לציבור המהווה הצעת ניירות ערך לציבור ללא תשקיף.

לדרישת העיצום הכספי המלאה על SDB  - לחץ כאן​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים