כניסה

הרשות פועלת להסדיר את תחום ביצוע האנליזות על ידי גורמים הקשורים לחתמים ומציעה לאפשר קבלת תמורה מחברה מסוקרת בכפוף לכללי גילוי וניגוד עניינים
 

‏15 מאי, 2019

‏י' אייר, תשע"ט

 

 הודעה לעיתונות

הרשות פועלת לשכלול ולפיתוח ענף האנליזות

 

הרשות פועלת להסדיר את תחום ביצוע האנליזות על ידי גורמים הקשורים לחתמים

ומציעה לאפשר קבלת תמורה מחברה מסוקרת בכפוף לכללי גילוי וניגוד עניינים

 

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "היעדר ענף אנליזות מפותח שמעניק כיסוי אנליטי לחברות הנסחרות בבורסה בתל אביב הוא כשל שוק. לדוגמא, אנו מודעים לכך שאחד החסמים בחיבור ענף ההיי טק לשוק ההון הישראלי הוא היעדרם של מומחים לביצוע הערכות שווי של חברות טכנולוגיה. זו אחת הסיבות בגינן אנו מאבדים חברות ישראליות לטובת שווקים מתחרים בעולם. פיתוח ענף אנליזות מקצועי ומשוכלל, כמקובל בעולם, יגביר את הרלוונטיות והאטרקטיביות של שוק ההון הישראלי. המהלך להסדרת הענף ולעידוד ביצוע אנליזות גם תומך ביעדים שהגדרנו ברשות לשנים הקרובות לביסוס ולהרחבת השוק הציבורי, מתוך הבנת תרומתו לציבור המשקיעים, לפיתוח השוק ולכלכלת ישראל".

 

ענף אנליזות משוכלל ומקצועי הוא רכיב הכרחי בשווקי הון מפותחים. ביצוע אנליזות לחברות מאפשר למשקיעים בבורסה לתמחר את השווי שלהן באופן שתואם לערכן. תמחור ראוי של חברות בבורסה יחזק את מעמדה כזירה אטרקטיבית לגיוס הון או חוב ויגביר את הפעילות בה. לכן, ענף אנליזות מפותח צפוי להגדיל את פעילות הבורסה ולמשוך חברות ומשקיעים מהארץ ומהעולם. במסגרת התכנית האסטרטגית שגיבשה הרשות, זיהתה הרשות כשל בתחום האנליזות אשר יש להסדירו ובכך לחזק את אחד מהיסודות הדרושים לשוק הון ציבורי, מתקדם וחדשני.

 

לפיכך, רואה הרשות חשיבות רבה בפיתוח ובעידוד התחום. הרשות מציעה להסדיר את נושא התגמול עבור אנליזות ככלל ובקרב גורמים הקשורים לחתמים, בפרט. הרשות מציעה לאפשר קבלת תמורה עבור פרסום אנליזות באופן ישיר או עקיף, על ידי החברות המסוקרות, תוך הרחבה וחידוד של הכללים לגילוי ולצמצום ניגוד העניינים. המודל המוצע הינו בהתאם לבחינה, שקיים סגל רשות ניירות ערך בחודשים האחרונים, הקשורה בזיהוי כשלים וחסמים המונעים את התפתחות התחום בישראל.

 

בהתאם לנתונים ולמסקנות שהתקבלו, רשות ניירות ערך פרסמה היום (15.5.2019) הצעה להערות ציבור. הצעת הרשות לתקן את כללי התגמול מתייחסת לשני מישורים: האחד, להתיר קבלת תמורה באופן ישיר מחברה מסוקרת בהנפקה ראשונה, גם על ידי חברות שאינן בעלות רישיון ואשר מפיצות את האנליזות ללקוחות כשירים בלבד; והשני, להתיר פרסום אנליזות בהנפקה ראשונה וחוזרת על ידי חברה שקשורה לחתם או מפיץ. כך, גם ברוקרים שיעמדו בכללים יוכלו להפיץ אנליזות ללקוחותיהם על פי המודל המוצע.

פרסום האנליזות כאמור, יתאפשר בכפוף לעמידה בכללים לצמצום ניגודי עניינים ובכללים בנושא גילוי. כך למשל, יאסר על אנליסט להתחייב למתן עבודת ניתוח חיובית או למחיר יעד כלשהו; יאסר על תאגיד מסקר להחזיק באמצעי שליטה בתאגיד מנפיק; התאגיד המסקר יקבע נהלי עבודה שיבטיחו את אמינות עבודות הניתוח. כמו כן, יחולו חובות גילוי שונות ובכללן, גילוי של כל מחירי היעד שנתן התאגיד המסקר במסגרת עבודות שערך לגבי הצעות לראשונה של ניירות ערך לציבור, ולצדם מחיר נייר הערך ביום המסחר הראשון לאחר ההנפקה, שבעה ימים לאחר יום המסחר הראשון ו-30 יום לאחר היום האמור. מהלך זה צפוי לייצר מאגר מידע מבוסס ומקיף לגבי יכולת החיזוי של אנליסטים. המידע שיצטבר יאפשר למשקיעים לבחון ולבחור את האנליסטים על פי התממשות תחזיותיהם.

בפרסום אנליזה על ידי חברה הקשורה לחתם יחולו כללים נוספים המתאימים לנסיבות אלה, וביניהם: איסור על קיום קשר ביניהם בכל הקשור לעבודת הניתוח; יקבעו כללים שיבטיחו מניעת השפעה, לחץ או פיקוח על התאגיד המסקר או על מי מהפועלים בשמו, על ידי החתם או מגורם אחר הקשור אליו, במישרין או בעקיפין; לא יועבר תשלום או שווה תשלום ולא יקיימו קשר עסקי אחר ביניהם; התאגיד המסקר הקשור לחתם לא יפרסם עבודת ניתוח על התאגיד המנפיק בארבעה עשר הימים שלפני הנפקה חוזרת, בה מעורב החתם, ובמשך שלושה חודשים לאחר הנפקה ראשונה או חוזרת ("התקופה השקטה"). חשוב לציין כי סעיף זה לא יחול במקרה של עדכון עבודת הניתוח לנוכח מידע מהותי נוסף שהתגלה או אירע במהלך "התקופה השקטה", לרבות פרסום דוחות כספיים עיתיים על ידי החברה המסוקרת.

לחץ כאן, לקריאת ההצעה המלאה.​

תגיות:
 
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים