כניסה

רשות ניירות ערך פונה לגורמים המעוניינים לספק שירות "ניהול תיקים 2.0" להצטרף לתהליך לגיבוש שאלון בירור צרכים גנרי לצורך קביעת פרופיל הסיכון של הלקוחות

‏14 נובמבר, 2019

‏ט"ז חשון, תש"פ

רשות ניירות ערך מקדמת הטמעת טכנולוגיות במתן שירותים פיננסיים לצורך טיוב, ייעול, והנגשת השירותים לציבור. במסגרת זו, בחודש אוקטובר, 2019 פרסמה הרשות "קול קורא –ניהול תיקים 2.0" המציע מודל ליצירת שירות חדש לציבור המשקיעים. "ניהול תיקים 2.0" יאפשר ניהול תיקים באמצעות פלטפורמה דיגיטאלית ייעודית. השירות החדש יתיר למנהלי תיקים לנהל תיקי השקעות ללקוחותיהם באמצעות קרן נאמנות ייעודית, על כל יתרונותיה, לרבות סוגיית המיסוי.  זאת בנוסף, למהלך שמקדמת הרשות, בימים אלה, לגיבוש ממשקי התקשורת של שירות "ניהול תיקים 2.0" למערכת הבנקאית.

ההוראה שפורסמה קובעת את התנאים והמאפיינים אשר מנהל תיקים נדרש לעמוד בהם, לצורך מתן שירות העונה לשם "ניהול תיקים 2.0". מאפיינים ותנאים אלה מתייחסים, בין היתר, לכך שמהות השירות הוא שיווק השקעות דיגיטלי, במסגרתו יעבור הלקוח הליך של בירור צרכים. הליך בירור צרכים נועד לסווג את פרופיל הסיכון של המשקיע. בהתאם, יוצע למשקיע לרכוש יחידות קרן ייעודית אחת המתאימה לפרופיל סיכון זה. כמו כן, לצורך מתן השירות, נותן השירות נדרש לנהל (בהוסטינג) ארבע קרנות נאמנות ייעודיות עבור ארבעה פרופילי סיכון של לקוחות, אשר מוגבלות בשיעורי החשיפה המרביים שלהן למניות, למט"ח ולאג"ח שאינו בדירוג השקעה (בהתאם לדרגת הסיכון של הלקוחות עבורם הן מנוהלות).

קביעת כללי התנהלות אחידים וסטנדרטיים למתן השירות הינה חיונית למימוש היתרונות הפוטנציאליים הגלומים בשירות זה לטובת ציבור המשקיעים. כך לדוגמא, מאחר שהמודל קובע סטנדרטים אחידים להתאמת הקרן הייעודית לפרופיל סיכון מסוים, עתידה ההוראה להתיר לנותני השירות לפרסם את תשואות הקרנות הייעודיות. פרסום התשואות יאפשר לציבור המשקיעים להשוות בין תשואות של קרנות ייעודיות אשר נותני שירות שונים מיעדים ללקוחות בעלי פרופיל סיכון מסוים.

נוכח המאפיינים הייחודיים של מודל שירות "ניהול תיקים 2.0", מבקשת הרשות להניע מהלך שתכליתו לייצר סטנדרטיזציה בקרב מציעי השירות גם בכל הנוגע להליך אפיון לקוח לפרופיל סיכון. הרשות מבקשת לגבש "מוצר מדף" של שאלון בירור צרכים אחיד ואלגוריתם מתאים לעיבוד הנתונים לצורך קביעת פרופיל הסיכון ללקוח המעוניין ברכישת השירות. בעל רישיון שיבקש להסתמך על בירור צרכים גנרי זה, עדיין יידרש להפעיל שיקול דעת מקצועי וימשיך להיות אחראי על התהליך ועל האלגוריתם שיעבד את הנתונים אשר ימסרו הלקוח.

סגל הרשות זיהה שני יתרונות עיקריים לגיבוש בירור צרכים גנרי ואימוצו על ידי נותני השירות השונים:

  1. אחידות כאמצעי מסייע להגברת השקיפות ולקבלת החלטת השקעה מושכלת - אחידות מלאה בקרב נותני השירות בכל הנוגע לאופן שבו הלקוח מאופיין על ידם תצמצם את האפשרות לפערים בפרופיל הסיכון שייוחס ללקוח מסוים בידי נותני שירות שונים ולאופן שבו השקעותיו ינוהלו בידם; בהתאם, תיפתח האפשרות לפיתוח כלים באמצעותם יתאפשר ללקוח פוטנציאלי ללמוד אודות פרופיל הסיכון אליו הוא מסווג עוד קודם לקבלת החלטה בדבר זהות נותן השירות. מידע כאמור, נוסף על מידע השוואתי על אודות ביצועי הקרנות הייעודיות השונות בפרופיל הסיכון הרלבנטי עבור אותו לקוח, יסייע ללקוח לקבל החלטת השקעה מושכלת;

  2. שכלול ערוצי ההפצה השונים של השירות - מפיצי השירות (בעלי רישיון) יוכלו להפנות לקוח לנותן שירות מסוים וזאת בהתבסס על הליך בירור צרכים גנרי שערכו לו (מחוץ ליישום של נותן שירות כלשהו) ובהסתמך על השוואת ביצועי הקרנות הייעודיות המנוהלות (בהוסטינג) על ידי נותני השירות השונים.

גיבוש הליך בירור צרכים הוא בתחום מומחיותם המקצועית המובהקת של בעלי הרישיון. על מנת להתניע את תהליך גיבוש הליך בירור צרכים גנרי, הרשות מזמינה בעלי רישיון אשר מבקשים להציע לציבור את השירות ואשר מעוניינים לקחת חלק פעיל בתהליך של אפיון ההליך לפנות אליה וזאת עד ליום 24 בנובמבר 2019.  הרשות תעמוד בקשר עם גורמים שיפנו אליה על מנת לגבש פורום מייצג ככל האפשר לצורך קידום המהלך.

המסמך המפורט מפורסם באתר רשות ניירות ערך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים