כניסה

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על חברות ציבוריות בשל הפרות דיווח בסך כולל של כ- 100,000 ש"ח
9 יוני, 2014
י"א סיון, תשע"ד
 
 
 
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על חברות ציבוריות
בשל הפרות דיווח בסך כולל של כ-100,000 ש"ח
 
שלושה עיצומים כספיים מכוח חוק ניירות ערך הוטלו על החברות: עילוי פיננסי בע"מ בגין איחור בהגשת דוחות כספיים רבעוניים; אלגומייזר בע"מ בגין אי צירוף דוחות כספיים וחוות דעת לדוח עסקה עם בעלי השליטה; ואאורה בע"מ בגין חסרים בדוח דירקטוריון החברה בנוגע לשעבודים לטובת מחזיקי האג"ח.
 
 
בהטלת עיצומים על חברות ציבוריות בשל הפרות הדיווח השונות, מדגישה הרשות את חשיבות הדיווח הנאות ועמידה במועדי הדיווח. לנושאים אלה חשיבות יתרה והם עומדים במרכז עניינו של ציבור המשקיעים.
יחד עם זאת, בכל המקרים הנדונים נהגה רשות ניירות ערך בהתאם למדיניותה בשנים האחרונות, ליישום תקנות ההפחתה לטובת המפרים. סכומי העיצום הבסיסי על פי החוק הופחתו בשיעורים של בין 35%-50% בהתאם לנסיבות כל מקרה.
------------------------
עיצום כספי בסך 45,000 ₪ הוטל על חברת אאורה השקעות בע"מ. בדוח הדירקטוריון של החברה נמצאו חסרים בנוגע למידע שניתן על תוקף חלק מהשעבודים לטובת מחזיקי האג"ח ודרישות הנאמן. 
 
עיצום כספי בסך 37,440 ₪ הוטל על חברת עילוי פיננסי בע"מ. החברה איחרה בהגשת דוחותיה הכספיים לרבעון השני והשלישי לשנת 2013.
 
עיצום כספי בסך 19,200 ₪ הוטל על חברת אלגומייזר בע"מ. בזימון האסיפה הכללית לאישור עסקה עם בעלי השליטה בנוגע להכנסת פעילות של מיזם שבבעלותם לחברת אלגומייזר, לא צירפה החברה את הדוחות הכספיים של המיזם וכן חוות דעת מקצועית, אשר קביעת התמורה בעסקה הסתמכה גם עליה.
 
 
 
 
 
 
תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות