כניסה

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על חברות בשל הפרות של הוראות חוק ניירות ערך (תקנות הדיווח) וחוק החברות (היבטי ממשל תאגידי) בסך כולל של כ-564,000 ש"ח
01/01/2014
‏1 ינואר, 2014
‏כ"ט טבת, תשע"ד
 
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על חברות
 
בשל הפרות של הוראות חוק ניירות ערך (תקנות הדיווח) וחוק החברות (היבטי ממשל תאגידי) בסך כולל של כ-564,000 ש"ח
 
עיצומים כספיים מכוח חוק ניירות ערך הוטלו על החברות: הכשרת הישוב בישראל – אנרגיה בע"מ בגין אי צירוף הערכת שווי מהותית מאוד לדוחותיה הכספיים; על אס.די.אס (סטאר מערכות ביטחוניות) בגין אי מתן נימוקי הדירקטוריון מדוע לאור קיומו של גרעון בהון החוזר אין הדבר מצביע על בעיית נזילות (לאור בחינת התקיימות "סימני אזהרה" בתאגיד); על סינרג'י כבלים בע"מ בשל אי דיווח במועד לגבי אירוע מהותי בחברה (אישור התקשרות בהסכם מהותי); על איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ ואורתם סהר בע"מ בגין אי דיווח כנדרש בדבר עסקאות עם בעלי השליטה בהן; על מלרג 2011 הנדסה וקבלנות בע"מ בגין אי מתן עדכון בדוח מיידי.
 
בהטלת עיצומים בשל הפרות הדיווח, מדגישה הרשות את חשיבות הדיווח הנאות ועמידה במועדי הדיווח בכלל, ובכל הנוגע לעסקאות עם בעלי שליטה ואירועים מהותיים בפרט. לנושאים אלה חשיבות יתרה והם עומדים במרכז עניינו של ציבור המשקיעים.
 
בנוסף, הוטלו עיצומים על הפרת חובות הנוגעות לממשל תאגידי לפי חוק החברות על החברות: יקבי ברקן בע"מ בשל אי כהונה של שני דח"צים במשך תקופה העולה על 90 ימים; לוינסקי-עופר בע"מ בשל כהונה של בעלי השליטה כיו"ר דירקטוריון ומנכ"לים משותפים ללא האישור הנדרש; ועל החברות נקסטקום בע"מ ופועלים אי.בי.אי-ניהול וחיתום בע"מ בגין אי כהונת יו"ר הדירקטוריון במשך למעלה מ-60 ימים.
 
בהטלת העיצומים הללו, אוכפת הרשות את הסמכות שניתנה לה בתיקון 16 לחוק החברות, ובין היתר בהקפדה על כללי ממשל תאגידי תקינים בתאגידים המדווחים, לרבות חובת מינוי דח"צים, יו"ר דירקטוריון ואישור ברוב מיוחד של כהונת מנכ"ל כיו"ר דירקטוריון גם כן.
 
בכל המקרים הנדונים נהגה רשות ניירות ערך בהתאם למדיניותה בשנים האחרונות ליישם באורח מירבי את תקנות ההפחתה בחוק ניירות ערך לטובת המפרים. סכומי העיצום הבסיסי על פי החוק הופחתו בשיעורים ניכרים של בין 40%-90% בהתאם לנסיבות כל מקרה וליישומן על פי התקנות.
 
------------------------
 
עיצום כספי בסך 185,000 ₪ הוטל על חברת הכשרת הישוב  בישראל-אנרגיה בע"מ. החברה לא צירפה הערכת שווי מהותית מאוד לדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2012 שעניינה בחינת ירידת ערך של נכסי הגז והנפט של החברה (רשיונות "שרה ומירה"), בהתאם לתקנות הדיווח.
קישור לדרישת העיצום הכספי באתר:  לחץ כאן
 
עיצום כספי בסך 38,160 ₪ הוטל על חברת אס.די.אס (סטאר מערכות בטחוניות) בע"מ. דירקטוריון החברה לא נימק מדוע לאור קיומו של גרעון בהון החוזר, בדוחותיה הכספיים של החברה, אין הדבר מצביע על בעיית נזילות (לאור בחינת התקיימותם של "סימני אזהרה" בתאגיד).
קישור לדרישת העיצום הכספי באתר:  לחץ כאן
 
עיצום כספי בסך 60,480 ₪ הוטל על חברת אורתם סהר בע"מ. החברה לא דיווחה במועד על עסקאות עם בעל השליטה בחברה. העסקאות כללו את הצטרפותו של בעל השליטה לקבוצת רכישה של שני פרויקטים למגורים, בהתאם לתקנות הדיווח.
קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
 
עיצום כספי בסך 30,600 ₪ הוטל על חברת סינרג'י כבלים בע"מ. החברה לא דיווחה במועד לגבי אירוע מהותי- אישור חברת החשמל על המשך התקשרות לאספקת כבלי כוח בסכום מהותי לחברה (כ-113 מיליון ₪).  
קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
 
עיצום כספי בסך 106,640 ₪ הוטל על חברת איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ. החברה לא דיווחה בדוח התקופתי על עסקאות עם בעלי השליטה או שלבעל שליטה היה עניין אישי באישורן בהתאם לתקנות הדיווח.
קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
 
עיצום כספי בסך 18,600 ₪ הוטל על חברת מלרג 2011 הנדסה וקבלנות בע"מ. החברה לא עדכנה בדוח מיידי לאחר שחלף פרק הזמן שציינה בדוח המיידי שפרסמה בדבר חתימה על הסכם  עקרונות לרכישת רשיונות קידוח בהתאם לתקנות הדיווח.
קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
 
עיצום כספי בסך 30,000 ₪ הוטל על חברת יקבי ברקן בע"מ. בחברה לא כיהנו שני דח"צים במשך תקופה העולה על 90 ימים בהתאם להוראות חוק החברות.  
קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
 
עיצום כספי בסך 55,080 ₪ הוטל על חברת לוינסקי-עופר בע"מ. בחברה כיהנו בעלי השליטה כיושבי ראש דירקטוריון ומנכ"לים משותפים מבלי שכפל הכהונה אושר באסיפה כללית כנדרש לפי חוק החברות.
קישור לדרישת העיצום הכספי באתר: לחץ כאן
 
עיצום כספי בסך 16,200 ₪ הוטל על חברת נקסטקום בע"מ ועיצום כספי בסך 25,200 ₪ וכן הוטל עיצום כספי על חברת פועלים אי.בי.אי -ניהול וחיתום בע"מ. בחברות אלה לא כיהן יו"ר דירקטוריון במשך למעלה מ-60 ימים.
קישור לדרישות העיצום הכספי באתר נקסטקום : לחץ כאן
ופועלים: לחץ כאן

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים