כניסה

ועדת האכיפה המנהלית הטילה עיצום כספי בסך 100 אלף ש"ח על סוחר יום שבצע 126 עסקאות עצמיות

18 מאי, 2014

‏י"ח אייר, תשע"ד

הודעה לעיתונות

 

ועדת האכיפה המנהלית הטילה עיצום כספי בסך 100 אלף ש"ח על סוחר יום שבצע 126 עסקאות עצמיות

 

ועדת האכיפה המנהלית אישרה היום הסדר אכיפה שכרתה רשות ניירות ערך עם אברהם מעתוק, משקיע בני"ע, שבצע 126 עסקאות עצמיות בני"ע של חברות ציבוריות; על מעתוק הוטלו סנקציות של עיצום כספי בגובה של 100,000₪, ועיצום כספי על תנאי באותו סכום.

מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופט בדימוס מר יהושע גרוס, וחברי המותב עו"ד רוני טלמור ורו"ח אייל נייגר, אישרו היום את הסדר האכיפה שנחתם בין רשות ניירות ערך ובין המשיב אברהם מעתוק. ד"ר אילנה מודעי מנהלת האכיפה המנהלית ועו"ד טל אמיר ממחלקת אכיפה מנהלית ייצגו את רשות ניירות ערך בתיק מנהלי זה. מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר קיימה את הבירור המנהלי בתיק.

במסגרת ההסדר הוטלו על מעתוק, שהינו משקיע בניירות ערך סנקציות של עיצום כספי בגובה של 100,000₪, ועיצום כספי על תנאי באותו סכום. הסדר האכיפה בין הרשות למשיב נחתם לאחר הגשת כתב טענות על ידי הרשות ופתיחה בהליך אכיפה מנהלי כנגד המשיב בפני מותב ועדת האכיפה המנהלית. על פי הסדר האכיפה הודה המשיב בעובדות המתעדות את האירועים ובביצוע הפרות מניפולציה והסכים ליטול על עצמו סנקציות של עיצום כספי.

 

תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר

המשיב הינו משקיע בניירות ערך וסוחר יום. הסדר האכיפה מייחס למשיב ביצוע 126 עסקאות עצמיות בתקופה שבין 1/3/11 עד ל-24/7/13, בהיקף כספי של כ-1.57 מיליון ₪, בניירות ערך שונים. בעסקאות אלה מכר וקנה המשיב בו זמנית באמצעות 4 חשבונות שהיו בשליטתו, חשבון על שמו ועל שם רעייתו ועוד שני חשבונות על שם ילדיו שהמשיב מיופה כוח בהם וחשבון אחד נוסף על שם חברה פרטית לנר אחזקות (2006) בע"מ בה היה מורשה חתימה ואחד משלושת בעלים משותפים. המשיב נהג לרכוש ניירות ערך ממשקיעים בבורסה ולאחר מכן למכור ולרכוש את ניירות הערך בין חשבונותיו, שעיקר פעילותו בוצעה במכירה מחשבונו וחשבון ילדיו אל חשבון החברה הפרטית, בעליית שער של 2-3% ביחס לשער העסקה האחרונה בבורסה, תוך הפקת רווח לחשבונותיו הפרטיים על חשבון החברה הפרטית. בפעילותו, השפיע המשיב על שערי ניירות הערך במהלך המסחר בבורסה, כאשר רוב עסקאותיו העצמיות העלו את שער ניירות הערך וחלקן הורידו את השער. בכך בצע המשיב הפרות מניפולציה לפי סע 54(א1)(2) לחוק ניירות ערך.

 

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

המותב אבחן בין עסקאות עצמיות אסורות ובין עסקאות מתואמות אסורות, הנזכרות שתיהן בהפרה המנהלית. עסקאות יחשבו כעצמיות כאשר בעת ובעונה אחת מתבצעות עסקאות מכירה וקניה של אותו נייר ערך בידי אותו אדם המפעיל שקול דעת עצמאי בחשבונות מהם ניתנו ההוראות או שהוא שולט בהם, כאשר העסקאות משפיעות על שער נייר הערך. זאת גם אם הפקודות הנגדיות נתנו מחשבונות שאינן בבעלותו המלאה, כמו במקרה הנוכחי בו סחר מחשבון פרטי אל מול חשבון חברה שבבעלותו החלקית.

עסקאות יחשבו כמתואמות כאשר הפקודות הנגדיות מבוצעות על ידי שני אנשים או יותר הפועלים בתאום ביניהם. במקרה זה העסקאות שבצע המשיב מול חשבון בנו ובתאום עמו, כאשר בנו מזרים את הפקודות בידיעתו והן נפגשו עם פקודות שהמשיב הזרים בחשבונו סווגו כעסקאות מתואמות.

הפעילות של עסקאות עצמיות או עסקאות מתואמות יוצרת חזקה עובדתית כי מדובר בתרמית בניירות ערך.

בשאלת רכיב ההשפעה על השער הנדרש בהפרה כחלק מתנאי ההסדר צומצמה כמות ההפרות שיוחסה למשיב בכתב הטענות כך שמההסדר הוסרו כל העסקאות בהן ההשפעה הישירה על השער הייתה נמוכה מ-1% וגם מידת ההשפעה על נפח המסחר בעסקאות אלה הייתה קטנה מ-10%. המותב אישר מתכונת זו של ההסדר אך הביע דעתו כי אין זה נכון ששאלת ההשפעה על שער נייר הערך תבחן במבחן טכני של שיעור השפעה מינימלי על שער נייר הערך או על נפח המסחר הנדרש מעסקה על מנת שתקיים את דרישת ההפרה. לדעת המותב ההשפעה עשויה למצוא  ביטויה הישיר בשינוי בשערו של נייר הערך או במניעת שינוי או באופן עקיף בהשפעה על נפח המסחר בכל מקרה לגופו.

המותב קבע כי ההסדר שנכרת וגובה העיצום הכספי הינם סבירים בנסיבות העניין. המותב הביא בחשבון לחומרה כי המשיב, בניגוד לתיקים קודמים במישור המנהלי הפיק רווח מפעילותו (בסך כ-27,300 ₪) וכן פעל בתחכום ותכנון. לקולא ציין המותב את הודאתו המלאה של המשיב בכל העובדות בהפרות, ואת ציפייתו כי הסדר אכיפה יכובד. כמו כן הסנקציה נמדדה בהשוואה לסנקציות שהוטלו בתיקים קודמים ונמצאה כסבירה.

 

להלן קישורית להחלטת המותב

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים