כניסה

ועדת האכיפה המנהלית אישרה הסדר אכיפה והטלת עיצום כספי על חברת אקסטרא פלסטיק בסך 220,000 ש"ח

‏24 דצמבר, 2014

‏ב' טבת, תשע"ה

ההסדר נכרת בין רשות ניירות ערך לחברה לאחר שוועדת האכיפה המנהלית דחתה את ההסדר הראשוני בו ביקשה הרשות להטיל עיצום כספי בגובה 120,000 ₪; במסגרת ההסדר המתוקן הוטל על החברה עיצום כספי בסך 220,000 ש"ח ועיצום כספי על תנאי באותו סכום בין שתי הפרות דיווח. כן התחייבה החברה בהסדר לנקוט בצעדים למניעת הישנות ההפרות, תוך הבטחה לסיים בתוך שנה גיבוש, אימוץ והטמעה של תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית.

ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס הגב' ברכה אופיר-תום, וחברי המותב עו"ד איל נייגר וד"ר לאה פסרמן יוזפוב, אישרה אתמול (ד'), 23 בדצמבר 2014, הסדר אכיפה מנהלי מתוקן בין רשות ניירות ערך מצד אחד, ובין החברה הציבורית אקסטרא פלסטיק, מצד שני.

ההסדר נכרת במסגרת תיק מנהלי שהוגש כנגד החברה, נושאי המשרה בה ורואה החשבון לאחר ביצוע בירור מנהלי שנערך על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של הרשות. ד"ר אילנה מודעי, מנהלת מחלקת האכיפה המנהלית, ועו"ד טל אמיר ממחלקת אכיפה מנהלית ייצגו את הרשות במו"מ לכריתת ההסדר.

על פי הסדר האכיפה החברה הודתה בכל העובדות ובביצוע שתי הפרות דיווח של הכללת פרטים מטעים בשני דוחות כספיים רבעוניים בשנת 2011 והסכימה ליטול על עצמה אמצעי אכיפה במסגרת ההסדר המתוקן הוטל על החברה עיצום כספי בסך 220,000 ש"ח ועיצום כספי על תנאי באותו סכום. כן התחייבה החברה לסיים בתוך שנה גיבוש, אימוץ והטמעה של תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית. הוועדה קבעה כי מדובר בענייננו במעשי הפרה חמורים, בעלי פוטנציאל לפגיעה בעקרון הגילוי הנאות העומד בבסיסו של חוק ניירות ערך.

ההסדר המתוקן נכרת לאחר שביום 19 בנובמבר 2014 דחתה וועדת האכיפה ברוב קולות כנגד דעת מיעוט של ראש ההרכב, את אותו הסדר אכיפה עם אותן עובדות והפרות, שבמקורו כלל עיצום כספי נמוך על החברה בשל התחשבות במצבה הכלכלי בסך 120,000 ₪ בפועל ועל תנאי.

תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר

אקסטרא פלסטיק בע"מ הינה חברה ציבורית החל משנת 1993, שעיסוקה הינו בתחום ייצור, פיתוח ושיווק של מוצרי אריזה מפוליאתילן. ההפרות נגעו לגילוי לא נאות בדוחות הכספיים, בעניין הלוואה שנטלה החברה מבנק ואי עמידה בתנאיה. ההלוואה סווגה כשווה מזומנים כהתחייבות לטווח ארוך חרף הזכות שעמדה לבנק להעמיד אותה לפירעון מיידי, ואי השלמת התנאים שהתנה הבנק להעמדתה. מספר חודשים לאחר הדיווחים המטעים, מימש הבנק את זכות הפירעון שהייתה לו והחברה החזירה את כספי ההלוואה לבנק, וסך המזומנים בה ירד מ-25 מיליון ₪ למיליון ₪, והחברה נכנסה להסדר אג"ח. החברה חויבה על ידי מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך לעשות ריסטייטמנט לדוחות ובעת הסקירה המחודשת סיווגו רואי החשבון החדשים של החברה את ההלוואה כהתחייבות לזמן קצר וכללו הערת עסק חי בשני הדוחות כספיים הנדונים.

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

הוועדה קבעה כי מדובר בענייננו במעשי הפרה חמורים, בעלי פוטנציאל לפגיעה בעקרון הגילוי הנאות העומד בבסיסו של חוק ניירות ערך. לעניין מהותיות הפרטים המטעים בדוחות, קבע המותב כי במשך שני רבעונים רצופים סיווגה החברה נכס מהותי ביותר שלה ועיקר הרכוש השוטף שלה באופן שגוי, אשר יצר תמונה מטעה על מצבה הכספי השוטף, כאילו יש לה קופת מזומנים גדולה, ואין חשש ליכולת פירעון חובותיה, כאשר בפועל, היה תזרים המזומנים האמיתי שלה בכי רע. הסיווג המוטעה הביא לידי כך שלא חלה על החברה חובה לכלול בדוחותיה דוח תזרים חזוי, המנתח את המצב התזרימי שלה וכתוצאה מהסיווג המטעה כשלה החברה בזיהוי סימני אזהרה כגון הערת עסק חי.

עוד מצאה הוועדה כי עולה מההסדר כשל חמור בממשל התאגידי והתנהלות מוסדות החברה בטיפול בדיווח זה. 

לאור האמור לעיל ביחס לחומרת ההפרה, רוב חברי המותב דחו בהחלטה הראשונה את ההסדר נוכח עמדתם כי לא היה בעיצום הכספי שביקשו לאמץ הצדדים בסך 120,000 ש"ח כדי לעמוד במטרות העיצומים וזאת לאור חומרת המעשים ועל רקע השוואה למקרים קודמים בהם דנה הוועדה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים