כניסה

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על שתי חברות ציבוריות בסך כולל של כ-250,000 ש"ח

‏17 אוגוסט, 2014
‏כ"א אב, תשע"ד

הודעה לעיתונות

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על חברות ציבוריות
בסך כולל של כ-250,000 ש"ח
 
עיצומים כספיים הוטלו על החברות מפעלים פטרוכימיים בע"מ בגין חסרים בגילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי בניגוד להוראות חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו; ופוקס-ויזל בע"מ בגין אי כהונה של שני דח"צים במשך תקופה העולה על 90 ימים בניגוד להוראות חוק החברות

 
בהטלת העיצום בשל הפרת הדיווח, מדגישה הרשות את חשיבות הדיווח הנאות והקפדה על גילוי מלא וברור לטובת המשקיעים. בהטלת העיצום בשל הפרת חובת מינוי דח"צים, אוכפת הרשות את הסמכות שניתנה לה בתיקון 16 לחוק החברות, ובין היתר בהקפדה על כללי ממשל תאגידי תקינים בתאגידים המדווחים.
בשני המקרים הללו, נהגה רשות ניירות ערך בהתאם למדיניותה בשנים האחרונות, ליישום תקנות ההפחתה לטובת המפרים. סכומי העיצום הבסיסי על פי החוק הופחתו בשיעורים של 50% ו-85% בהתאמה, בהתאם לנסיבות כל מקרה.

------------------------

עיצום כספי בסך 120,000 ₪ הוטל על חברת מפעלים פטרוכימיים בע"מ. החברה פרסמה גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי במסגרת דוח הדירקטוריון לרבעון הראשון של שנת 2013, אשר היה חסר בו גילוי בנוגע לפירוט ההנחות ביחס למחיר הצפוי של מניית בז"ן, רגישות נתונים לשינוי במשתנה תלוי שוק וגילוי מספק בנוגע לתכניות החברה למחזור הלוואות.

קישור לדרישת העיצום הכספי באתר

עיצום כספי בסך 133,500 ₪ הוטל על חברת פוקס-ויזל בע"מ. החברה השתהתה בהארכת כהונתו של אחד מהדירקטורים החיצוניים בחברה, לאחר שזו פקעה, ואישרה את ההארכה כאמור לאחר 164 ימים. כפועל יוצא מכך, לא כיהנו בחברה שני דח"צים (אלא דח"צ אחד בלבד), במשך למעלה מ- 90 ימים. 

 

קישור לדרישת העיצום הכספי באתר

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות