כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה עמדת סגל בעניין תרמית בניירות ערך

‏10 ספטמבר 2014

‏ט"ו אלול תשע"ד

 

הודעה לעיתונות

רשות ניירות ערך פרסמה עמדת סגל בעניין תרמית בניירות ערך


תנאי בסיסי לקיומו של שוק הון משגשג הינו מסחר תקין והוגן במוצרים השונים הנסחרים במסגרתו. רשות ניירות ערך מבהירה, במסגרת עמדת סגל הרשות, היבטים שונים הנוגעים לפעילות במסחר בניירות ערך אשר בהתקיימם עשויים להצביע על חשד לפגיעה בתקינות והגינות המסחר בשווקים. פרסום זה נועד לסייע לגורמים השונים הפועלים בשוק ההון ובכלל זה לגורמי הציות והאכיפה פנימית, יועצים משפטיים, מתווכים וסוחרים, לאתר או להימנע מביצוע פעילות אסורה במסחר. עמדת סגל זו נועדה להגביר את מידת הוודאות ביחס לאיסור זה וכן לסייע לאותם גורמים לצמצם את אפשרות חשיפתם לפעילות אכיפתית של הרשות.

 

רשות ניירות ערך פרסמה היום, יום ד', ה-10.9.14, עמדת סגל בעניין תרמית בניירות ערך.

עמדת סגל זו עוסקת בדפוסי מסחר, אשר לדעת סגל הרשות מצביעים על חשד לביצוע תרמית במסחר בניירות ערך, בניגוד לאיסור הקבוע בחוק ניירות ערך.

 חוק ניירות ערך אוסר על השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך. הרציונל בבסיס הוראה זו הוא הבטחת קיומו של מסחר תקין והוגן בשוק הון יעיל ומשוכלל. מטרת ההוראה היא לשפר את יכולתו של המשקיע הסביר לקבל החלטות על בסיס כל המידע הרלבנטי, תוך נטרול עיוותים ופערי מידע הקיימים בשוק, העלולים להשפיע על קבלת ההחלטות שלו. עיוותים אלה עלולים לגרום נזק כלכלי ישיר ומיידי לציבור הסוחרים, נזק לציבור כלל המשקיעים באמצעות פגיעה בהשקעותיו הישירות או המנוהלות בידי גופים מוסדיים, ולפגיעה באמון הציבור בשוק ההון.

הביטוי "דרכי תרמית" אינו מפורט בחוק ואינו כולל רשימה סגורה של מקרים. מושג זה פורש, במשך השנים, על ידי בתי המשפט בערכאות השונות, אשר קבעו כי דרכי התרמית הן רבות.

דפוס התרמית מאופיין בהצבת שער נייר הערך כתכלית של הפעולה תוך הסתרת המגמה של הפעולה, אי גילוי מידע רלוונטי ויצירת מראית עין של פעולה המושפעת מכוחות השוק בלבד.

עמדת סגל הרשות מציגה רשימה לא סגורה של דפוסי התנהגות, דוגמאות לדפוסים אלה במסחר, וכן סימנים מעידים הנבחנים לצורך קביעה אם ישנו חשד להפרת החוק.

עמדת הסגל נועדה לשמש כלי עזר לפעילים בשוק ההון, לאנשי אכיפה פנימית ולאחרים העוסקים בתחום, בבואם לבחון אם התנהגויות או פעילויות במסחר עלולות לעלות כדי תרמית במסחר, כמשמעותה בחוק ניירות ערך ובפסיקת בתי המשפט.

פרסומים דומים קיימים באירופה. רשויות ניירות ערך שונות פרסמו רשימת דוגמאות להתנהגויות במסחר המהוות לדעת הרשויות תרמית בניירות ערך, וכן פרמטרים וגורמים אותם יבחנו הרשויות בבואן לקבוע אם מדובר בתרמית בניירות ערך.

עמדה זו היא כללית באופייה. רשות ניירות ערך בוחנת, בכל מקרה ומקרה המובא לפתחה, את התקיימות יסודות העבירה על רקע נסיבות המקרה. רשימת הדפוסים והדוגמאות בעמדת הרשות אינה מהווה רשימה סגורה, ויש לראות בה כלי מנחה בלבד.

הוראות הדין ופסיקת בתי המשפט בנוגע לעבירת התרמית במסחר הן המחייבות, ובכל מקרה יש לפעול על פיהן.


להלן קישורית לעמדת הסגל המלאה באתר הרשות, לצפייה לחץ כאן


תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות