כניסה

הפיקוח על זירות המסחר יוצא לדרך (זירות הפורקס)

‏3 אוגוסט, 2014
‏ז' אב, תשע"ד

הודעה לעיתונות 
הפיקוח על זירות המסחר יוצא לדרך (זירות הפורקס)
 
יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "תקנות אלה יביאו להסדרת תחום הפורקס שהיה עד כה פרוץ וללא כל הסדרה ופיקוח. הפיקוח והרישוי נועדו להבטיח שכספי הלקוחות בתחום זירות הפורקס יתנהלו בהגינות מסחרית, בהפעלה ובשיווק של הזירות, ובשמירה על כספי הלקוחות. הרגולציה בעניין זה היא חיונית לצורך הגנת הציבור; אני מודה ליו"ר ועדת המשנה, ח"כ בועז טופורובסקי, על עבודתו היסודית והנמרצת אשר אפשרה השלמת התקנות"
 

ועדת הכספים בכנסת, בראשות ח"כ ניסן סלומינסקי, אישרה היום את תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ד-2014, לאחר סדרת דיונים ארוכה בוועדת המשנה בראשותו של ח"כ בועז טופורובסקי.

לאחר כניסת התקנות לתוקף יחל פיקוח של רשות ניירות ערך על תחום זה, שאינו מפוקח כיום, וזאת בניגוד למקובל בעולם.

זירות המסחר הינן פלטפורמות מסחר אינטרנטיות המאפשרות למשקיעים לפעול במכשירים פיננסיים שונים (בעיקר נגזרי מט"ח) מול מפעילי הזירות. הזירות מצטטות באופן רציף מחירים למכשירים הפיננסיים שבהם מציעה הזירה לסחור. עיקר הפעילות בזירות מתבצעת על ידי משקיעים הפועלים בהיקפים כספיים נמוכים.

ההשקעה בזירות מסחר כרוכה בסיכונים רבים. מלבד סיכוני ההשקעה עצמם, עולים סיכונים בקשר עם יציבות זירת המסחר, מינוף גבוה, אי הבנת הסיכונים הכרוכים בעסקאות, ניגודי עניינים הנובעים מכך שהזירה היא הצד האחר בעסקה עם המשקיע, ועוד. סיכונים אלו מתעצמים מטבע הדברים בהיעדר פיקוח.

התקנות עוסקות במגוון נושאים, אשר המשותף להם הוא מתן הגנה לציבור המשקיע את כספו במסגרת הזירות. בין השאר מסדירות התקנות את התנאים בהם על הזירות לעמוד כדי לקבל רישיון זירה (לרבות דרישות הון עצמי מינימלי), את רמת המינוף המותרת לפי חלוקה לרמות סיכון שונות של נכסים, ההגנה הנדרשת לכספי ונכסי הלקוחות, טיפול בניגודי עניינים, המידע והגילוי הנאות שיימסר ללקוח טרם התקשרותו עם הזירה ובמהלכה, ואת חובת הזירה לברר את התאמתו של הלקוח לפעילות בזירה. בנוסף מסדירות התקנות את הדיווחים שיינתנו לרשות לשם פיקוח על פעילות הזירות.

בשנים האחרונות נחשף הציבור בישראל לפרסום ושיווק אגרסיבי מצד זירות מסחר מסוימות, ולפיכך סוגייה חשובה נוספת המוסדרת במסגרת התקנות היא הפרסום והשיווק המותרים לזירה.

הפיקוח על זירות המסחר בפועל יחל לאחר תקופת מעבר במהלכה יידרשו לקבל רישיון להמשך פעולתן מאת רשות ניירות ערך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים