כניסה

שר האוצר אישר את הצעת רשות ניירות ערך לאשר לבנק האירופי להשקעות להנפיק ניירות ערך בישראל תוך פטור מחובת פרסום תשקיף
27/01/2008
 
שר האוצר, רוני בר-און, אישר לפני ימים אחדים תיקון חקיקה שהציעה רשות ניירות ערך במטרה לאפשר הנפקת ניירות ערך של הבנק האירופי להשקעות (EIB) לציבור בישראל. זאת, בדומה להסדר שאושר בחוק ניירות ערך (ונכנס לתוקף במרס 2005) לעניין הנפקת ניירות ערך מיוחדים על ידי הבנק העולמי לציבור בישראל. התיקון יאפשר לבנק האירופי להשקעות European Investment Bank)  ), בשל מאפיינים יחודיים הקשורים באופיו ובפעילותו, לבצע הצעה לציבור בישראל ללא צורך בפרסום תשקיף שיאושר על ידי הרשות.
 
הבנק האירופי להשקעות נוסד במסגרת אמנת רומא להקמת האיחוד האירופי בשנות ה-50, והמדינות החברות בו הן המדינות החברות באיחוד האירופי. הבנק הוא המוסד הפיננסי המרכזי של האיחוד האירופי ומטרתו לפעול למען קידום אינטגרציה, פיתוח מאוזן ולכידות כלכלית וחברתית של המדינות החברות בו ולמימון פרויקטים ברוח מטרות האיחוד האירופי. הבנק מוציא לפועל גם את מדיניות האיחוד האירופי במדינות שמחוץ לאירופה בסיוע בפיתוח ושיתוף פעולה, בתוך כך במסגרת הזרוע הים-תיכונית של הבנק - FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership) . כבר עתה מבצע הבנק השקעות בישראל, והוא הצהיר על כוונותיו להרחיב השקעות אלה.
 
הצעת החוק היא צעד משלים וממשיך להתקשרותה של מדינת ישראל עם הבנק האירופי בהסכם מסגרת להסדרת פעילות הבנק בישראל, הסכם שנחתם ביוני 2000 ואושרר על ידי ממשלת ישראל בשלהי 2006. במסגרת הסכם זה נקבע כי "הבנק ייהנה ביחס לפעילותיו בשטח ישראל מהיחס המועדף ביותר המוענק למוסד בינלאומי בזיקה לכל פעילות כאמור, או לפי המקרה, מהטיפול המוענק לפי כל הסכם בנוגע לטיפול בהשקעות או להגנה עליהן או בנוגע לאספקת שירותים פיננסיים, לפי הטיפול המועדף ביותר". בנוסף, בנק ישראל שוקד על חקיקה חדשה אשר בין היתר תאפשר השקעת רזרבות מטבע החוץ של המדינה באגרות חוב של הבנק האירופי. בהסכם המסגרת מוצע תיקון שנועד לאפשר לבנק להציע אגרות חוב שלו בישראל וכן לקבוע הסדרים מיוחדים עבור הבנק בהיבט המיסוי.
 
על פי הצעת התיקון לחוק יוכל הבנק האירופי להציע לציבור בישראל, לרבות בדרך של רישום למסחר בבורסה בתל אביב, ניירות ערך שאינם מקנים זכות השתתפות או חברות בבנק ושאינם ניתנים להמרה או למימוש בניירות ערך המקנים זכות כאמור, בלי שיחויב בפרסום תשקיף ובחובות הדיווח השוטף הנדרשות לפי החוק מחברות מדווחות. לפי ההסדר המוצע, הבנק האירופי יוכל להציע לציבור בישראל ניירות ערך על פי מסמך הצעה לציבור והוא יחויב בהגשה סדירה של דיווחים לבורסה ולרשות ניירות ערך בהתאם להסדר מיוחד.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות