כניסה

ועדת הכספים אישרה היום תקנות המאפשרות לבנק האירופי להשקעות להנפיק ניירות ערך בישראל תוך פטור מחובת פרסום תשקיף
28/10/2008
 
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום הצעת תקנות שיזמה רשות ניירות ערך במטרה לאפשר הנפקת ניירות ערך של הבנק האירופי להשקעות (EIB) לציבור בישראל. זאת, בדומה להסדר שאושר בחוק ניירות ערך (ונכנס לתוקף במרס 2005) לעניין הנפקת ניירות ערך מיוחדים על ידי הבנק העולמי לציבור בישראל.
 
הבנק האירופי להשקעות הוא בבעלות האיחוד האירופי ומשמש כזרועו למימון פעילויות באירופה ובאזורים נוספים בעולם. הוא נחשב לגוף אמין ויציב במיוחד. הבנק מפעיל מחלקה העוסקת במימון השקעות באזור הים התיכון, דרכה מועברים כשני שליש מהסיוע האירופי הישיר למדינות הכלולות בתהליך ברצלונה (שהושק ב-1995 במטרה ליצור שיתוף פעולה כלכלי בין מדינות אגן הים התיכון). כחלק מפעילותו בישראל השקיע הבנק עד כה כ-400 מיליון אירו בפרויקטים שונים בתחומי התפלת המים, פיתוח מערכות ביוב וסיוע לעסקים קטנים.
 
התיקון שאושר היום על ידי ועדת הכספים נועד לאפשר לבנק האירופי להשקעות, בדומה לאפשרות שניתנה בזמנו לבנק העולמי, להציע לציבור בישראל, לרבות באמצעות רישום למסחר בבורסה בישראל, ניירות ערך שאינם מקנים זכות השתתפות או חברות בבנק המציע ואינם ניתנים להמרה או למימוש בניירות ערך המקנים זכות כאמור, מבלי שיחויב  בפרסום תשקיף ובחובות הדיווח השוטף הנדרשות לפי החוק המתאגדים מדווחים.
 
לפי ההסדר, הבנק האירופי יוכל להציע לציבור בישראל ניירות ערך כאמור על פי מסמך הצעה לציבור, השונה מתשקיף הן מבחינת התוכן והן מבחינת הגורמים הנושאים באחריות לגביו, והוא יגיש באופן סדיר דיווחים לבורסה ולרשות ניירות ערך בהתאם להסדר מיוחד.
 
התקנות החדשות שאושרו מחליפות ומבטלות את תקנות ניירות ערך (הבנק העולמי), שאושרו ב-2005. המשמעות היא שהתקנות המוצעות מעגנות את ההסדר הקבוע כיום בתקנות הבנק העולמי, ומחילות הסדר זה גם על הבנק האירופאי. כשם שחובות הדיווח בישראל של הבנק העולמי נגזרות מחובות הדיווח שנקבעו לו על ידי רשות ניירות ערך בארה"ב וממידע נוסף שנמסר לציבור בארה"ב, כך חובת הדיווח בישראל של הבנק האירופאי תיגזר מחובות הדיווח שנקבעו לו על ידי רשות ניירות ערך באנגלית וממידע נוסף, ככל שנמסר, לציבור באיחוד האירופי.
 
התקנות שאושרו משלימות וממשיכות את התקשרותה של מדינת ישראל עם הבנק האירופי בהסכם מסגרת להסדרת פעילות הבנק בישראל, הסכם שנחתם ביוני 2000 ואושרר על ידי ממשלת ישראל בשלהי 2006. במסגרת הסכם זה נקבע כי "הבנק ייהנה ביחס לפעילותיו בשטח ישראל מהיחס המועדף ביותר המוענק למוסד בינלאומי בזיקה לכל פעילות כאמור, או לפי המקרה, מהטיפול המוענק לפי כל הסכם בנוגע לטיפול בהשקעות או להגנה עליהן או בנוגע לאספקת שירותים פיננסיים, לפי הטיפול המועדף ביותר".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים