כניסה

ועדת הכספים אישרה הצעת רשות ניירות ערך להגברת הגילוי בתקנות בנושא שכר טרחת רואה חשבון מבקר וגילוי מידע פרופורמה
12/02/2008
 
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום שורה של תיקונים בתקנות ניירות ערך שיזמה רשות ניירות ערך, במטרה להגביר את רמת הגילוי בפרטים הנוגעים לדיווח על שכר טרחת רואה חשבון מבקר וביחס למידע פרופורמה.
 
על חברה מדווחת חלה החובה כי הדוחות הכספיים שלה יהיו ערוכים לפי הכללים הקבועים בחוק ובתקנות. אחד המכשירים החשובים לצורך הקניית אמינות למידע הנכלל בדוחות הכספיים הוא הביקורת על דוחות כספיים בידי רואה החשבון המבקר. לדעת הרשות, שקיפות ההתקשרות בין התאגידים לבין רואי החשבון המבקרים שלהם מהווה אינדיקציה חשובה לצורך הערכת איכות הביקורת. ההנחה היא שמספר שעות הביקורת והשכר המשולם בעדן הם פרמטרים המעידים על איכותה. כך, למשל, מספר שעות מצומצם או שכר נמוך בביקורת על חברה שפעילותה והדוחות הכספיים שלה מורכבים, יכול להעיד על טיב נמוך של עבודת הביקורת או לחילופין על פגיעה בעקרון אי התלות של רואה החשבון המבקר. בעייתיות זו מתחדדת נוכח המגמה הגוברת בשנים האחרונות של משרדי רואי החשבון להעניק ללקוחותיהם שירותים נלווים נוספים (שירותי מס למשל), מה שעשוי להשפיע על איכות הביקורת.
 
התיקון שאושר היום על ידי ועדת הכספים, נועד לעגן הסדר שהיה קבוע עד כה בהנחיות שפרסמה הרשות כבר לפני שנתיים. לפי ההסדר, חברות נדרשות לדווח על השכר שהן משלמות לרואה חשבון מבקר בשל שירותים שניתנו על ידו, תוך פיצול שכר זה לסוגי השירותים שנותן רואה החשבון וציון שעות העבודה שהוא משקיע בכל סוג של שירות. כמו כן, על התאגידים לדווח גם על מנגנון קביעת שכר הטרחה של המבקר ועל שינויים שחלו בו, על הפחתות שכר טרחה בשנת הדיווח ועל שינוי בזהות המבקר. כמו כן, כאשר השינוי כרוך בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בניירות ערך של החברה, יהיה עליו לפרטן ולהביא את התייחסות הדירקטוריון אליהן.
 
בנוסף, אישרה ועדת הכספים  גם את ההצעה לעגן בתקנות את חובת הדיווח על נתוני פרופורמה, הקבועה גם היא בהנחיות. המדובר בנתונים, כספיים בעיקרם, אשר מיועדים להמחיש כיצד הייתה משפיעה עסקה מהותית מסוימת על הנתונים ההיסטוריים של החברה לו הייתה מתרחשת במועד מוקדם יותר.  
 
התיקון לתקנות קובע כי חברה תדווח על מידע פרופורמה בשני סוגי אירועים. האחד, רכישה או מכירה מהותית של ניירות ערך או זכויות בחברה; והשני, רכישה או מכירה של פעילות מהותית (כולל רכישה או מכירה של נכסים והתחייבויות). התקנות קובעות חזקות למהותיות. בהתקיים אחד מהאירועים כאמור , תפרסם החברה נתוני פרופורמה הכוללים תמצית מאזן פרופורמה לסוף התקופה האחרונה המדווחת,  דוח רווח והפסד פרופורמה לגבי תקופות הדיווח המוצגות במסגרת הדו"חות הכספיים, וכן ביאורים נלווים הדרושים לשם הבנת המידע המוצג. הנתונים יפורסמו כדוח נפרד, מחוץ לדוחות הכספיים, ואולם נקבעה  חובה לצרף אליהם חוות דעת או דוח סקירה של רואה חשבון מבקר.
 
עוד מטפלות התקנות באופן הדיווח של חוות דעת רואה חשבון מבקר, וגורמים אחרים, באמצעות מערכת הדיווח האלקטרוני של הרשות (המגנא).

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות